Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

srijeda, 27. ožujka 2019.

SIMBOLOGIJA PČELE, MEDA I GLJIVEBUDA

Kad su kršćanski misionari dosli u Tibet u 14. st. nadali su se da će preobratiti Tibetance na kršćanstvo. Pričali su Tibetancima o Isusovoj žrtvi i uskrsnuću, međutim nisu uspjeli preobratiti Tibetance jer su ovi našli veliku sličnost između Isusa i Padmasambhave, božanske osobe koja se odmah reinkarnirala kao Buda i koji je postigao "svjetlosno tijelo". I u Nepalu postoji legenda o razapetom spasitelju Iao. Buda znači prosvjetljeni/probuđeni (odatle budan), on je viša božanska svijest koja se inkarnira među ljudima po vlastitoj volji. 5 Buda su inkarnirani u ovoj kalpi tj. eonu, sadašnji je Sidharta Gautama, treba još doći Maitreya. U budizmu imamo termin bodisatva, to je onaj koji stremi biti Buda ili onaj koji može ući u nirvanu ali ostaje u materijalnom svijetu pomagati ljudima. Sličan koncept imamo u islamu; qutb je medijator koji prenosi božje poruke i u jednoj eri ih se pojavi 5. Jedan je kosmički qubt i on s utjelovi u privremeni qubt na zemlji. Tako i u budizmu imamo nebeskog primordijalnog Budu ili Vairocanu/dharmakayu (u židovstvu je kosmički čovjek Adam Kadmon, u taoizmu Pan Gu). Trikaya doktrina naučava da imamo tog primordijalnog Budu dharmakayu i zemaljskog utjelovljenog nirmanakayu, a između njih je svjetlosno/dugino tijelo sambhogakaya. Ime Buda nalazimo i u Irskoj i Britaniji; kod druida jedna titule glavnog boga Hu su bile Buddwas i Budd, "onaj koji se uzdiže u svjetlosti prema nebu" (Budvi u C. Gori su dali ime Kelti).  Buda ima velike sličnosti sa Isusom. Anđeli i svetac Asita (kao Gabrijel i Šimun) su ga navijestili i predskazali i rođen je od djevice zvane "Kraljice nebesa". Bio je kraljevskog porijekla kao Krišna i Isus. Kad je rođen, tiran Bimbasara naređuje pokolj novorođenčadi, Zoroastera je pokušao ubiti Ahriman. U tridesetoj počinje svoj spiritualni put, kao i Isusa i Zoroastera ga iskušava đavao. Zdrobio je zmiji glavu kao Isus i Krišna. Ima 12 učenika, jednog omiljenog i jednog izdajicu. Hoda po Gangesu, liječi bolesne i nemoćne. Kritizira ortodoksne brahmane isto kao što je Isus kritzirao farizeje i kao što je Zoroaster kritizirao svećeničku kastu mage. Kasnije ga učenici zovu "Spasitelj" i "Svjetlost svijeta". Priča o kraljevstvu nebeskom kao brahmaloki i nirvani. Brahmaloka je brahma svijest, ali poslije nje se osoba još mora reinkarnirati. Koncept nirvane je isto ono što je bila kod ranih kršćana pleroma ili kod hindusa mokša koji imaju tradiciju Vedante koja je slična učenjima Isusa ili Bude. To je jednota, treba sići sa kotača samsare i simbolizirana je osmokračnim kolom. Univerzum i znači "ono što se kreće prema jednom". Biblija je pažljivo očišćena tokom vremena od spominjaja reinkarnacije, ipak se u kanonskim evanđeljima potkrala jedna naznaka kada Isus pita slijepog čovjeka o karmičkom grijehu.  Sve indijske tradicije od jogičkih do tantričkih teže sjedinjenju sa nedualnim principom, purusha je kosmički čovjek rođen iz jajeta. Razlika između hindusa i budista je što hindusi vjeruju u postojanje atmana tj. duše. I kršćanski gnostici, kabalisti i druge religije pričaju o 7 stepenica ili nebesa da bi se došlo u tu jednotu. To je 7 planetarnih sfera kojima vladaju arkoni/vladari. Hinduizam i babilonska religija uči o 7 viših i 7 nižih loka (patala). iza njih je jednota ili goloka, Krišnino obitavalište(u višnuizmu je to Vaikuntha).  I Krišna uči o tome kako doći u jednotu, potrebno je djelovati bez želje da se ne stvara karma. Ako djelujemo iz guna, osoba će se raeinkarnirati na nekom od planeta, višim ili nižim. 3 gune materijalne prirode su vrlina, strast i neznanje. Čak i ako djelujemo iz najviše gune vrline, nećemo otići u jednotu nego ćemo se reinkarnirati na višim planetima gdje su mudraci/brahmani, povisićemo vibraciju i možda nećemo biti materijalni. Najviša je loka u materijalnom univerzumu  brahmaloka/satyaloka, ali ona nije vječna i tamo je dualnost, gdje ima želje ima i patnje. Najgora je guna neznanja, osoba se reinkarnira u životinjskom svijetu. Kod taoista je jednota tao/dao, iz nje su emanirali jin i jang (iz njih 5 elemenata drvo, vatra, metal, voda, zrak što daje zboj 7 i ukupna jednota 8), kod hindusa je to linga/om/Šiva i yoni/hirm/Šakti, kod kršćana Sofija/Zoe i Yaldabaoth itd. I sa donjim čakrama do grlene vlada 5 elemenata, malo drukčijih nego kod taoista, zadnje 2 čakre su mjesec ženski i sunce muško. Kod taoista jin i jang su simbolizirani crnom i bijelom ili crvenom i plavom kao i kod masona koji imaju šahovski pod koji simbolizira žensko/mjesec/kaos i muško/sunce/red; imaju i izreku "iz kaosa u red". To je svjetlost/jednota u hramu između 2 stupa, o njoj pričaju i ezoterične strane religija, simbolizirano je prajajem ili sferom; pad je prvo dijeljenje na M i Ž (sunce i mjesec) pa na ostalih 5 elemenata koje su fizička priroda. U zurvanizmu imamo jednotu androginog boga beskonačnog vremena Zurvana i 2 principa Ormuzd i Ahriman. U budizmu imamo koncept maye/niže materijalne prirode koje čovjeka odvaja od Stvoritelja. Gnostici su bili dualisti, njima je Demijurg bio niža, materijalna priroda, a Krist kao utjelovljenje Nousa ili beskonačnog stvoritelja je bio viša priroda ili Logos, on sam je bio jedno sa Stvoriteljem. Logos je androgin. naeseni su ga smatrali kao opći totalitet, čovjek je pao i razdvojio se i zato treba doći Spasitelj. U alkemiji Krist je simbol Kamena mudraca ili rebisa (orao sa 2 glave je jedan od simbola), kada se sol i luna spoje u jedno i postane androgino. Androginost je osobina i prvotnog čovjeka prije pada kao i nebeskog Adama, u midrašima se jasno govori o prvom Adamu kao androginom biću. Stablo spoznaje dobra i zla je čovjekov pad u dualnost, zato je istjeran iz raja i nije smio jesti sa Stabla besmrtnosti.

MANU I KRIŠNA

Neki od brojnih pravaca hinduizma uvrštavaju Sidartu u dashavatru, 10 avatara Višnua. On je sadašnji deveti. Svi avatari su došli osim Kalkija, on je nešto kao Buda Maitreya koji treba doći. Neke tradicije kao sadašnjeg avatara vide Budu, neke Krišnu. Višnuistima je Višnu izvor svih avatara, a Krišna je jedan od njih. One tradicije koje izostavljaju Krišnu, njega vide kao izvor svih avatara,  on je kao prvotni čovjek adi purusha, čak i Višni je njegova expanzija kao i sve drugo. Prema Bhavagad giti, on je svevišnja božanska ličnost, ima milijune avatara i sveprisutan je u svakom atomu (omniprezent od prazvuka om). Kao što je Isus sveprisutan kad kaže da će ga naći onaj ko rascijepi drvo ili podigne kamen. U mahabharati su Arjuna i Krišna Nara i Narajana, čovjek i sveprožimajuće božanstvo. Po toj logici bi Krišna bio kao Buda, neka viša svijest, a ne određena osoba. I onaj koji se očisti i prepusti njemu može doseći jednotu i biti dio Krišna svijesti. Indijski Manu također nije jedna osoba nego više njih. Kad nova rasa treba doći, onda se iz prethodne utjelovi novi Manu koji će ljude naučiti i dati im zakon; tako imamo u minojskoj kulturi zakonodavca Minosa na Kreti koji je žrtvovao 14 njih Minotauru (7 parova), u mezopotamiji imamo Manisa, u Germana imamo njihovog praoca Mannusa i u Egiptu prvog ljudskog faraona zakonodavca Menesa (svi su iz razdoblja Bika pa imamo korijen mn). Svaka kalpa/eon  se sastoji od 14 manvatara i svaku predvodi novi Manu. Tako imamo u Mahabharati opis kako je Brahma odlučio kazniti sa 40 dana potopa potomstvo Adamisa i Heve koji su postali brojni i pokvareni. Potražio je dostojnog čovjeka  Manua imenom Vaivasvata koji je spasio Matsyu, avatara Višnua. Ona ga je upozorila na poplavu i rekla mu da sagradi korablju. Manu se ukrcao u brod sa 7 rishija mudraca (saptarishi), to je onih Enkijevih 7 apkallua ili 7 emanacija pauna ili 7 Nommosa koji su podučili Dogone. Apkalui su zvani i Čuvari; tako se u Henokovoj knjizi spominju loši Čuvari i oni dobri koji su se njemu javili u snu i kojih je 7 (to su arkanđeli). U Kini, Rimu i Grčkoj imamo isto legende o 7 mudraca, u Grčkoj su bili riblji mudraci Nerej, Protej, glauk, Fork, Palemon, Nigeon i Triton. I kod Noe imamo 7 parova čistih životinja, 7 Noinih zakona i dugin savez sa 7 boja. 7 je manifestacija božjeg na zemaljskom planu, a 8 je jednota/vječnost.. broj 8 je nastao iz simbola za vječnost, znači imamo 7+1 formulu. U svim religijama se priča o tih 7 stepenica, Isus kod gnostika dolazi kroz 7 neba iz plerome, u Egiptu isto pričaju o 7 životnih energija ili duša koje dolaze iz Svevišnjeg. U knjizi dzyan (iz koje je nikla teozofija) se priča o tih primordijlanih 7, i o djevici Neith koja je donijela sedmo. Poslije princa Rame, junaka Ramayane, imamo 8. avatara Krišnu koji se spominje sa bratom Balaramom (ovo znači "dijete Rama") . Svi se prikazuju plavom bojom kože, poslije ćemo vidjeti zašto je to tako.
Krišna također ima sličnosti sa Isusom/Budom (i sa Herkulom). Rođen je od djevice Devaki koja se u društvu pastira sakrila u polje da se spasi od kraljevih vojnika koji ih je poslao da ubiju mušku novorođenčad jer je zvijezda najavila Spasitelja. Da ga spase roditelji su ga odveli u indijski grad Mathura, Isusa su roditelji odveli u egipatski Mathurai.  Krišna kao Isus i Buda nije želio uvesti novu religiju nego reformirati postojeću od korupcije i nečistoća. On je budio mrtve, iscijeljivao gubavce, vraćao vid i sluh i razna druga čudesa, nazivan je Iskupitelj.I to sve prije 4000. godina.

ISUS

Precizni su engleski matematičari izračunali da je vjerojatnost da je poredak 4 ista slova u riječima Krist i Kris(h)na slučajan je 1:657 720, a 5 u Krist i Krista (južnoindijsko ime Krišne odakle je i došlo dravidsko vjerovanje u Krišnu) 1:20 000 000. Naravno da tu postoji jednostavnije objašnjenje, da je ime jednostavno preuzeto; pogotovo kad se uzme u obzir da je Krišna bio iz plemena Yadu i jedna od titula mu je bila Yesu, slično kao Isus iz Juda plemena.Ali Krist nije ime nego titula Pomazanik, na hebr. Mesija ili Chrestos grčki. U to vrijeme u Palestini su Židovi imali 2 vođe, jednog svjetovnog i jednog duhovnog. Duhovni vođa se birao iz levitske Aronove linije Kohana, a svjetovni iz linije kralja Davida koji je iz plemena Juda. Svi svjetovni kraljevi su imali titulu Pomazanika/Mesija, od Saula preko Davida i Salomona (u islamu imamo masiha/mešihat koje slično označava starješinstvo). I Isus je pretendirao na tu svjetovnu titulu jer je bio iz Davidove linije. Kako je nekom čudnom alkemijom iz budućeg svjetovnog kralja Židova (u Mateju 15 24 kaže da je došao izgubljenim ovcama Izraelove kuće) došao do Spasitelja sviju osim Židova, to je već za razmatranje i išlo je u nekoliko faza i mit je nekoliko puta nadograđivan. Isus je pripadao podsekti esena koja se zvala Nazareni i koja je postojala najmanje 150 god. p. n.e.. Nije nikakav Nazaret nikad postojao. Riječ nazar znači unutrašnja/natprirodna vizija u Hindustanu, nazaran znači "imati viziju". Na Mediteranu (najviše u Turskoj i Grčkoj) se i danas stavlja oko kao talisman izrađeno od plavog stakla koje se zove nazar, treće oko su zvali i "plava perla". Nasaanta je točka između obrva gdje je 3. oko, zmiju u rajskom vrtu su gnostici zvali Naas. Isus u ev. po Mateju govori:"Oko je svjetiljka tijelu. Ako je oko bistro, tvoje će tijelo biti svjetlo". Santos Bonacci govori o procesu koji se zbiva u tijelu i za kojeg su znali eseni/nazareni. Cerebrospinalni likvor Krist se rađa u Bet lehemu (kuća kruha) u manipura čakri i zatim se uspinje kroz 33 pršljena, biva razapet na gastropneumatički nerv kroz koji prolazi i nakon 2, 5 se sastaje sa 12 učenika/kranijalnih živaca i aktivira višu svijest tj. pinealnu žlijezdu u Golgoti tj. mjestu lubanje. pročišćava se 1000 puta, to je 1000 godina Kristove vladavine. Josip i Marija su tu ida i pingala. 4 rijeke koje izviru iz rajskog vrta tj. glave su živci, limfa, vene i arterije. U apokrifnnom evanđelju po Filipu stoji:" Drvo života je središte raja kao što je to uljno drvo od kojeg dolazi chrisma/ulje za pomazanje, a to sveto ulje je izvor uskrsnuća". Nazareni su se baš razlikovali od esena po tom pomazanju  kojim su simbolički ovo predočavali (riječ karizma je od krizma, u Egiptu su se pomazivali sa krokodilovom masti messies i Enki je pomazao Adapu), eseni su imali krštenje vodom. Isusa je u tridesetoj uveo u esene Ivan Krstitelj koji je pretendirao na duhovnu vlast. A pomazan je od Marije iz Betanije, ona je po svemu sudeći M. Magdalena (Krišna je isto pomazan uljem od žene).. Jer teško da je žena smjela javno dirati muškarca onda ako joj nije bio muž, Isus je po rabinskom zakonu trebao imati ženu. Svadba u Kani se odnosila na njih dvoje. Krišna je imao isto ljubimicu Mariya Maghadalena. Velika je razlika između prvotnog i ovog današnjeg crkvenog kršćanstva. Kao prvo, nakon Isusa je esene nastavio predvoditi Isusov brat Jakov. I čini se da je imao puno veću ulogu, slično kao Krišnin brat. On je zvan i Pravedni i bio je saducej, sekta koja se brinula o hramu (ime Melkiesedek, čijem svećenstvu je pripadao Isus, znači "kralj pravednosti"). Čak je i Konstantin njega držao istovjetnim sa Isusom; na saboru u Nikeji su glasanjem 161:157 i rabin Isus i Jakov koji je također bio Pomazanik obadvojica proglašeni Bogoljudima. Na tom koncilu su prvi put spojena imena Isus i Krist.  Pošto je Jakov bio stariji brat, očito se tako moralo jer onda Marija ne bi bila djevica (iako je i to greška u prevođenju, u bibliji je ona almah tj. djeva a betulah je djevica).  Crkva je sa druge strane temelj napravila na Petru i Pavlu, 2 tipa sumnjiva morala. Prvo, nisu apostoli bili baš miroljubivi ljudi. Bilo je tu njih iz svih sekti ratobornih zelota i sikara. Juda Iškariot je bio sikar, oni su bili naoružani noževima. Petar je nosio mač i nije bio neka osoba od integriteta, 3 puta je zatajio Isusa. Osim toga, 2 puta mu se Isus obraća kao sotoni/protivniku i to isto kao što se Sotoni obraća za vrijeme 40 dnevnog iskušenja (čak je Petrov križ naopaki).. U Lukinom ev. 22 31 govori mu da ga Sotona zaiska da ih prosije kao pšenicu, imamo sličnu priču o žitu i kukolju.  Evanđelja su pisana na grčki, sotona je diabolou tj. "onaj koji razdvaja" (33 puta se spominje u Bibliji). Saturn je žeteoc, subota  je Jahvin dan (koju Isus baš i ne štuje) kao i sefira binah kojom saturn upravlja. I u Ivanu i psalmima se vidi da svog oca smatra Svevišnjeg El Elyona, u Luki 1 35 se vidi da je Svevišnji/El Elyon/Hipsistou taj koji je poslao Duha svetoga da Marija začne i Luka Isusa naziva Sinom Svevišnjeg (u psalmima se govori o Isusu kao svećeniku Melkiesedeka/El Elyona, Nazareni su imali bazu na brdu Karmel kao i Melkiesedekovi svećenici).. U psalmima je jasna razlika između Jahve i El Elyona koji je bio u biti kanaanski bog. I u prorocima isto Samuel priča o Sinu Svevišnjeg koji će doći iz Kuće Davidove, Zaharija priča o njemu koji će doći na magarcu i donijeti mir narodima. Ovo narodima je bitno, jer u u bibliji piše goyim, znači nežidovi. Isto imamo u psalmu 82: u 82,6 kaže elohimima da su bogovi, ali sinovi Svevišnjeg. I da su kao ljudi i da će umrijeti kao prinčevi. I na kraju kaže da su elohimi gospodari goyima. A samo je Jahve, jedan od elohima, nadređen Izraelu.  U Ivanu 8:44 kad se obraća Židovima govori o njihovom ocu kao lašcu i čovjekoubojici od početka i to je Jahve. U Izaiji 45 7 kaže: "tvorac svjetlosti i stvoritelj tmine, donosilac mira i stvaratelj zla. Ja, Jahve, činim sve to ". Ovdje piše da sve za što optužuje Sotonu, radi Jahve. U NZ se Jahve upće ne spiminje, govori se o Gospodinu, Bogu, Ocu, ali Jahve nikada (Jahve je mazoretska kovanica od adonai i JHWH). El Elyon u biti znači Svevišnji ili Višnji, kako su zvali naši tog najvišeg boga, a koji je u biti došao preko Indije kod nas i on je u biti Višnu. Znači El Elyon/Svevišnji je u odnosu na Krista isto što i Višnji/Višnu u odnosu na Krišnu (Višnu kao najveća božanska svijest je purushotama, on je kao i Elyon razdvojio nebo i zemlju). Kod nas je došao i Krišnji tj. Krišna, on se rodio za koledo tj. Božić znači isti datum kao Isus (to je naknadno dodano) . I kod nas mu majka nije bila Devaki nego Zlatna Maja ili Maja Zlatogorka (kao Budina majka Maja, maja može biti iluzija ili zvijezda u Plejadama.). Maja Zlatogorka je nešto kao šakti koja ima više manifestacija.  Drugi stup crkve, Pavao, je isto bio sumnjivog karaktera. Prvo je kao član Sanhedrina bio najveći progonitelj kršćana, da bi se na putu za Damask čudesno preobratio i postao najveći promotor kršćanstva. Ali nije otišao u dronjke, nego je i dalje nastavljao primati plaću iz Sanhedrina. Što govori da je njima bilo u interesu poturiti jednu jako pacifističku religiju Rimljanima. S druge strane i Rimljanima je to odgovaralo, bio je velik broj robova i svakakvog nezadovoljnog svijeta i kršćanstvo im je došlo kao utjeha. Brzo se proširila među njima i tako ju je Konstantin ozvaničio kao službenu religiju. Poraženi su nametnuli svoju religiju pobjedniku. Konstantin je odabrao evanđelja i pridodao ih Starom zavjetu. Tako je Židov krššćaninu stariji brat i gleda kroz njegovu prizmu. A stvoren je jaz tj. "prsten" oko obe religije da ne bi bilo prelazaka iz jedne u drugu što bi bilo za očekivati. Kršćani optužuju Židove da su ubili Isusa, Židovi s druge strane se ne žele odreći epiteta Izabranih. U apokrifnim se evanđeljima dosta pisalo o reinkarnaciji o kojima govore Buda i Krišna. S vremenom je sve maknuto, ali je ostao greškom jedan u Ivanu 9,2 kada učenici pitaju Isusa "Učitelju, ko sagriješi, ovaj ili roditelji njegovi, kad se rodio slijep?"
Povijesni Isus je veoma upitan. Možda se čak radi o više osoba kao u slučaju Bude, Krišne, Manua, Hermesa, Orfeja,  Quetzalcoatla, Horusa (navodnim pripadnicima Velikog bijelog bratstva koji se po potrebi inkarniraju da usmjere ljude)...jer ne samo da je Kristova/Pomazanika bilo više, nego je i samo ime Isus/Jahashua/Jeshua bilo onda uobičajeno, oko 9% stanovnika Palestine ga je nosilo. Čak se i Baraba zvao Isus, Isus bar abba znači "Isus sin od oca". Ieosous, Iasios i Iasus u Grčkoj i na Samotrakiji bi značio iscjelitelj, Isus i jest grčki prijevod Jahašua/Ješua.  Flavije piše o nekom Isus Bar Leviju (sinu levita), pobunjeniku protv Rima koji je bio Davidova roda. To nije ništa čudno, samo u vrijeme Pilata je razapeto oko 300 samozvanih mesija koji su se trsili da ispune proročanstvo iz SZ, a i Židovi su ga željno iščekivali. Rodoslovlja u evanđeljima i 1. knjizi ljetopisa se jako razilaze. Na wikipediji vidimo da od Abrahama do Davida Luka i Matej daju iste pretke, a od Solomona je skroz drukčije. Marko kaže da je Isus bio raspet dan nakon jedenja pashalnog obroka (14 12, 15 25), a evangelist Ivan kaže da je umro dan prije tog dana (Ivan 19 14), imamo i 3 verzije posljednjih riječi. Znači, u evanđelja se ne možemo pouzdati kao ni u druge 2 abrahamske religije. Židovi kažu da je bio sin rimskog vojnika, a muslimani kažu nešto što nikako ne može biti istina: Kuran Mariju/Miriam koja je rodila Isu opisuje kao sestru Arona i kćer Imrana. A to je Miriam sestra od Mojsija i Arona koja je živjela 1000 godina prije! Muslimani inače Isusa/Issu priznaju samo kao proroka i po njima nije razapet na križ. Sličnih teorija ima da je Isus preživio raspeće ili da je umjesto njega razapet Šimun Cirenac, a Isus otišao u Provansu ili Kašmir. Slične su priče u Kašmiru i ostalim djelovima Azije, čak je došlo do Japana gdje je razapet Isusov brat Isukiri. U Indiji imamo priče o nekom iscijelitelju gubavih Yuz Asafu, a u puranama imamo ovo:


Jednog dana Shalivahan, poglavar Sakija, je otišao na Himalaje. Tamo u zemlji Hun, moćni je car ugledao čovjeka kako sjedi na brdu i imao je svjetlu put i bijelu odjeću.Kralj ga je upitao ko je. Ovaj odovori: "zovu me Božjim sinom, rođen sam od djevice, učitelj sam nevjernika i neumorno tražim istinu. Kad ga je kralj upitao koja mu je vjera, ovaj odgovori:"ja dolazim iz zemlje strane gdje nema više istine i gdje zlo nema granica. U zemlji nevjernika ja sam se pojavio kao Mesija, ali barbarski demon Ihamasi javio se u strašnom obliku; ja sam mu bio izručen kao nevjernik i završio sam u Ihamasijevom kraljevstvu. O kralju, poslušaj o vjeri koju sam donio nevjernicima. Nakon očišćenja suštine i nečistog tijela i nakon traženja utočišta u molitvama Naigame, čovjek se treba moliti Vječnome. Pomoću pravednosti, istine, meditacije i jedinstva duha, čovjek će naći svoj put do Ise u središtu svijetla. Bog će na kraju ujediniti u sebi duh svih lutajućih bića, Ihamasi će biti uništen i blažena slika Ise će ostati u srcu; mene su zvali Isa Masih. Kralj je nakon toga poslao Učitelja u njihovu nemilosrdnu zemlju.
Ovdje vidimo da učitelj nevjernika sebe zove Isa Masih (Isus Mesija?). Prema nekim teorijama, Isus je bio u Indiji između 12 i 30 godine. Lako možemo utvrditi da ovo nije povijesni Isus po datiranju. Povijesni kralj Sahalivahan je vladao između 39. i 50. g. p. n. e. U ev. po Mateju se spominje pokolj novorođenčadi od strane Heroda Velikog koji je vladao od 37. p.n.e. do 4 p.n.e. Ako je ovo uopće istina o pokolju, onda vidimo da nikako se ne radi o istoj osobi. I iz ovoga vidimo da povijesni Isus ako se držimo evanđelja nije mogao biti rođen prije 4. g. p.n.e. Eseni su čak imali nekog svog kojeg su zvali Učitelj pravednosti koji je 88 p.n.e. razapet na križ. Opet sve ide u prilog tome da su se rađali takvi ljudi avatari sličnih profila. I u Aleksandriji gdje su djelovali terapeuti, iscjelitelji slični esenima imamo slične čudotvorce Apolonija iz Tijane i Šimuna Maga. Aleksandrija je bila talionica i dolazilo je do sinkretizma raznih religija, najviše grčkih i egipatskih npr. Serapis, Hermanubis itd. Zeus/Jupiter je sinkretizirao sa Amonom i to je bilo jedno od prvih  bratstava kojem je pripadao i Aleksandar Veliki koji je umro sa 33 godine. Oni su prikazivani sa Amonovim rogovima, to su ovnovi rogovi ili hipokampus u glavi. U Kartagi je on bio Baal hamon i prikazivan je isto ovnovim rogovima, partnerica mu je bila Tanit tj. venera koja je isto prikazivana kao naša Danica (d,t i c se često mijenja). Ona je isto što i Anat (po njoj je anatolija/istok), Ashera, Athtart ili Anahita. Po njoj je dobila ime anahata čakra kojom upravlja venera, čakra je zelene boje koja je boja venere i centralna je boja spektra, kao što je anahata čakra centar tijela. Zelenom pticom quetzal se Tolteci označavali centar Osi svijeta.

TANIT U KARTAGI I DANICA NA STEĆKU, IZVOR SLIKE P. V. NIKOLIĆ


Eseni su sa sa bliskim Terapeutima spojili u Ormus bratstvo u Aleksandriji pod izvjesnim Ormesiusom kojima je znak bilo slov T oko kojeg se uvija S kao zmija kao i ruža i pčele i iz tog društva su nastali prvi rozenkrojceri tj. ružokrižari kojima je bio znak ruža i crveni križ. (slika gore). Ruža i lotos su bili i simbol manihejaca (kombinacija kršćanskog gnosticizma i zaratustrizma koju je utemeljio Mani  242. g.), Mani je pričao o  duhovnoj iskri svjetlosti koja prebiva u desnoj srčanoj klijetki (zvana je ružin pupoljak, ruža srca, čudesni biser u lotosovom cvijetu,  Kristov atom..itd). To je slično učenju Krišne koji priča o duši kao svjetlosti manjoj od atoma koja je vječna. Isto se nalazi u desnoj klijetki, i veličine je desetisućitog dijela vlasi. Sličan su nauk imali i bogumili/katari koji su za razliku od crkve Petra/Pavla, svoj nauk temeljili na apostolu Ivanu. Katari su imali izraz manisola, koji je označavao sjedinjenje sa cjelinom. Sličan izraz je u bibliji metanoja, on je krivo preveden kao pokajanje. On se sastoji od riječi meta i nous tj. um i znači da treba nadići um, spojiti se sa cjelinom u kojoj vlada bezuvjetna ljubav. Bogumili su nauk koji je kombinirao izvorno kršćanstvo i orfičke misterije Trakije koje su se kasnije prelile u Grčku. Orfej je bio isto neka viša svijest, više osoba; kasnije su kraljeve nazivali Orfeji (kao u slučaju Quetzalcoatla i Horusa). Veoma je sličan Hermesu kojih je opet bilo više, npr. moguće je da  Hermes Trismegistos označavao 3 osobe a ne jednu. Neki autori smatraju da je Thoth bio otac Hermesov, a njegov sin i 3. hermes Tat. Islamski filozof Abu Mashar i kaže da je Hermes titula, on je židovski Henok i muslimanski Idris; zajedno sa 7 mudraca naučio je ljude gradnji i raznim agrikulturi , muzici i pisanju poslije potopa (isto je Orfej učio). Hermes je vrlo sličan Budi i Votanu/Vodenu/Odinu, Votana nalazimo svugdje po svijetu (kod Tamila je Buda zvan Woden). Masoni za prvog Hermesa smatraju Hirama Abifa koji je došao na zemlju 2670. godine. Hermes je, kao i Orfej, mogao ići između svijetova Bogova, ljudi i podzemlja, učio je i Amuna i Asklepija. Njega su Egipćani smatrali utjelovljenjem kosmičke svijesti, inkarnirao se uz pomoć riječi (Isus je bio Riječ božja). Dijeli i dosta toga sa Dionizom/Bakhom (koji je zvan IES, kad dodamo rimski sufiks us dobijemo iesus), iskopan je bio novčić na kojem piše Orfejbakho i iznad njega je polumjesec i 7 zvijezda. Po Hermesu tj.rimskom Merkuru je nazvana planeta koja je najbliža suncu/Bogu, i Krišnji je kod nas predstavljao planetu Merkur. I Hermesa Trismegistosa i Henoka i Thotha povezuje brojka 365; Henok je živio 365 godina, Thoth je izmislio kalendar sa 365 dana, a H. Trismegistos je po predanju napisao 36525 knjiga o principima prirode.365,25 je broj dana u godini svaka četvta je prijestupna i ima 366 (pa je zato decimala 0,25 točna). Riječ Abraxas na grč i hebrejski daju 365, sama riječ se sastoji od 7 slova. Broj 7 je isto Hermesov broj, sedmokraka zvijezda koju vidimo na zastavi Oksitanije  predstavlja 7 planetarnih sfera o koje se spominju u mitologijama, čak i apokrifnim evanđeljima. One se spominju kao 7 zraka u mitraizmu, mazdaizmu, jazidizmu, hinduizmu, grčkoj mitologiji, teozofiji, kaldejskim proročanstvima. U jazidizmu se paun podijelio na 7 zraka; taj motiv nalazimo u kršćanskoj umjetnosti gdje iz goluba emanira 7 zraka ili je Isus prikazan sa 7 zraka. Te i mnoge sličnosti religija su navele u renesansi M. Ficina i kasnije G. P. della Mirandolu nakon što su se domogli Corpus Hermeticum od Hermesa da ustanove priska teologiju. Po tom učenju se jedno učenje provlači i kroz učenja Hermesa, Zoroastera,Orfeja, Kaldejaca, vedante, rozenkrojcera, Pitagore, Platona...i svi ti učitelji Isus, Krišna; Buda, Lao ce, Hermes, Henok, Ilija, Dioniz nisu umrli, nego su uzašli u nebo.

Kod katara postojao je i izraz "staviti ružu na križ", što bi značilo umiranje ega kada duhovno sunce obasja ružin pupoljak i čovjek krene prema sjedinjenju sa Bogom. Crveni križ roci crucis je bio znak Quetzalcoatla. Taj križ vidimo kod feničke boginje Barat Anne i sumerskog Tas mikigala. Ta boginja je došla iz Indije i tamo se zvala Barati i po njoj se Indija nego vrijeme zvala Bharata (Mahabharata znači velika Bharata). Britanija je tako dobila ime, ona se nalazi na nekim njihovim novčićima. U Kanaanu je ona bila žena vrhovnog Elyona i zvala se Beruth (po njoj u Libanonu imamo Beiruth). U Aleksandriji su izgleda eseni bili uključeni u kult Demetre/Kore/Perzefone gdje su 3 svećenice Melisse (pčele, one su bile i Afroditine i Artemidine svećenice) predstavljale 3 boginje, a asistirali su im essenes (trutovi). Tamo je kao u Eleuzinskim misterijama Kora silazila u podzemlje i Demetra bi je tražila da je vrati nazad na zemlju. To je predstavljalo silazak venere/mjeseca po noći i preko zime. Korah je kaldejskom zima, na grčkom je ker smrt. U Sumeru je  Ereshikigal  bila boginja Kura, tj. podzemlja i mrtvih i Inana je silazila isto u podzemlje, Inana je isto simbolizirana pčelom. I kod Slavena je slično, imamo Zlatnu Maju kao šakti ženski princip. Ona je preko zime bila Morana/Mara, preko ljeta Lada, proljeće je Vesna, a jesen Živa. Imali smo također jutarnju i večernju Danicu/Zoryu.
BARAT ANNA

PČELA, MED, GLJIVA

Pčela je imala više značenja. Prvi ljudski faraon je sebe zvao "čuvar pčela" i kasnije su se svi faraoni tako zvali. Roj pčela je označavao dušu umrlog faraona, obožavali su pčelu u liku bika. Apis je njihov bik, latinski naziv za pčelu je apis. To je označavalo "srebrna vrata čovjeka" kod zviježđa Bika, faraon kad umre bi postao Oziris/Orion. Bikom upravlja venera, pčela je simbolizirala i nju. A prema kaldejcima, platonistima i pitagorejcima  "srebrna vrata čovjeka" su bila u Raku, a "zlatna vrata Bogova" u Jarcu. U Raku kao kardinalnom znaku je sunce u najvišoj točki (kraljevski luk kod masona i često je košnica ispod njega), u Jarcu je u najnižoj. I ljudske se duše inkarniraju u Raku, spuštaju se na zemlju preko mjeseca koji je najbliže zemlji i koji vlada Rakom. A odlaze sa zemlje preko Jarca kojim vlada Saturn (preko njegovih prstenova) i koji je onda bio najdalji planet. Bogovi se inkarniraju obratno. Isusovo se rođenje zato vezuje uz znak Jarca, a ulazak u Jeruzalem označava znak Raka. Krišnina sazviježđa su također Rak tj. Kresenj i Jarac i Vodenjak, Vodenjak je sa Jarcem nekad bio isto. Kod ljudi, Rak znači reinkarnacija, Jarac znači sloboda od reinkarnacije i jednota. To je sve iz Hermesovog učenja, on priča o 7 planetarnih sfera gdje je Saturn zadnji i onda se ulazi u osmu, zvjezdanu sferu i jednotu sa beskonačnim umom. To je slično učenju i gnostika i Krišne  koji napominje da s štovanjem nižih bogova dolazi u njihove planetarne sfere poslije smrti, a ne u jednotu. I Buda priča o 7 koraka (sapta padani) kojim se prelaze planetarne sfere koje korespondiraju sa čakrama i elementima, mitraistima je svaka od 7 stepenica bila i napravljena od elementa koji je vezan za svaku planetu/čakru i zadnje 2 su srebro i zlato, poslije toga idu zvijezde stajačice i sjevernjača gdje obitava bog. Slično je kod Tatara, njihov šaman bi napravio 7 ili 9 usjeka na stablu koje je predstavljalo Os svijeta, na 6. usjeku se klanja mjesecu (srebro) i 7. suncu (zlato); na 9. se klanja Bai Ulganu, svevišnjem biću.  U Raku imamo roj zvijezda koje se zovu Košnica , slične imamo u Hijadama  u Biku vjerojatno su istog porijekla.. I taj roj zvijezda je predstavljao dušu. U mitologijama (u bibliji u priči o Samsonu) se često vezuje lav i roj pčela, to je zato jer je Rak odmah do Lava. Skup zvijezda Košnica su Rimljani i Grci zvali Praesepe, što znači jasle. Oni su ih vidjeli kao jasle sa koji zvijezde Asellus Borealis i Asellus Australis jedu. To su zvijezde Sjeverni i Južni Magarac, zbog njih su stari narodi Rak zvali i Magarci ili kod nas Tovarići ili Osleki. Kod nas je na sjeveru Hrvatske osao magarac, tovar u Dalmaciji. To je magarac od Dioniza, vjerojatno se zato kasnije počeo prikazivati magarac kod jaslica za Božić, na magarcu je Isusova obitelj išla u Egipat da izbjegne pokolj. Isusu je vrhunac života sa 33 godine (zviježđe Rak dosiže deklinaciju 33 stupnja), on  ulazi u Jeruzalem kroz "Zlatna vrata" što je jako simbolično. I u priči o Samsonu se spominje magareća kost kojom je pobio Filistejce.
U Indiji je pčela isto sveprisutna. Bog Kamadeva (ime mu zanči požuda/ljubav+bog i on je isto što i Eros/Kupido) ima luk od roja pčela. Madhu znači med na sanskrtu. Šiva u formi Madheri se prikazivao kao trokut sa pčelom. Višnu, Indra i Krišna u najstarijim Rig vedama (one su napisane na Arktiku jer opisuju pojave otud) su zvani madhava "rođeni iz nektara", uz Balaramu i Šivu su prikazivani plavom bojom (simbol 3. stupnja plavog masonstva je pčela). Madhava je bilo prvo ime Krišne, prikazivao se sa plavom pčelom na mjestu trećeg oka. Treće oko su zvali i "plava perla" jer bi se ukazivala na tom mjestu, u Egiptu je simbolizirana plavim lotusom (lotus spaja 3 svijeta i 4 elementa, raste iz podzemlja, stabljika u vodi i cvijet u zraku, kao 4. element vatre tu je sunce pod kojim lotus procvjeta). Čakra trećeg oka (kao i sakralna) ima polumjesec sa točkom binduom, za vrijeme mladog mjeseca se izlučuje bindu. bog Bindu se i kod Ilira slavio za mladog mjeseca (Šiva zato ima polumjesec na glavi). Mjesec je chandra ili soma na sanskrtu, boginja Soma je bila boginja mjeseca i njoj su simbol bile isto pčele. Soma je napitak koji se često spominje u Rig vedama i koji su pili bogovi iz roga, vjerojatno je bila neka mješavina sa medom koja je poticala izlučivanje bindua, to je bio napitak besmrtnosti. Drugi sastojak je bila gljiva; po nekima se radi o gljivi asclepias acida a po drugima o amaniti muscarii ili muhari. Muhara je otrovna, ali kad se popije voda, osoba onda doživljava drukčiju realnost. Znamo da je i otrovna jer je Šiva greškom popio napitak kad je bio otrova (zvala se onda halahala) i plava boja mu je izbila na grlu. Plava boja označava Somu, i u rimskoj mitologiji Venera je dala Eneji ambroziju učinivši ga bogom; od tada je on poznat kao Jupiter indiges (plavi). Ovo ispijanje napitka some/haome je dalje ostalo prisutno kod raznih šamanističkih kultova  to samo na sjevernoj hemisferi gdje imamo i svastiku koje nema na južnoj hemisferi, što govori u prilog o bogovima Hiperboreje koji su se spustili. Pogotovo u Sibiru, ime Finske je Suomi, gdje živi narod Sami, a imali smo i samoyede (ljudi koji jedu somu/samu). Sama riječ shaman vjerojatno potječe od some, možda i riječ samadhi (sami +madhu). Sramani je na sanskrtu riječ koja je označavala isposnika i asketu. Shamane koje su mogli ući u svijet mrtvih je bilo i kod druida, samhain je bilo doba kada se svijet mrtvih i svijet živih dodiruju. Samael je kod Židova anđeo smrti. Slične rituale imali su i u Dionizijskim (u vino su se stavljali halucinogeni), Eleuzinskim i Orfijskim misterijama i u japanskoj Ainu kulturi (njih su isto zvali plavi ljudi), s tim napitkom se mijenjala i svijest i posvećenici se nakon toga nisu bojali smrti. U Perziji su magi pomoću obreda yasne pili haomu i svjedočili su o razdvajanju fizičkog i duhovnog svijeta; on se prvobitno vraća u stanje čistote prije Ahrimanovog napada. Haoma je bila puna hvarane, svete tekućine Ahure mazde, sunčeve svjetlosti koja izvire i iz Mitrina čela. Kod Slavena se pilo iz roga Svetovida, mješavina bilja i meda za proširenje svijesti, kasnije je Svetovid postao sv. Vid. U Nepalu se i danas pije med od pčela koje jedu halucionegene biljku koja sadrži grajanotoksin; pod utjecajem meda se mijenja percepcija, ali je med otrovan u većim količinama.
Veoma je interesantno da su tu gljivu u obredima koristili i eseni i sljedbenici Quetzalcoatla. Essen , osim što znači trut, znači i naprsnik pravednosti/proroštva, isti onaj koji su nosili Kohani i koje je nosio Quetzalcoatl. Kada su španjolski konkvistadori došli u Ameriku dočekani su kao da su očekivani. Konvistadori su imali križeve i domoroci su prepoznali crveni križ Quetzalcoatla, u obredima se čak jelo simbolički njegovo tijelo. Nosio je bijelu prosjačku odjeću i imao svjetle oči i bradu i kao takav se sigurno isticao među indijancima kojima ne raste brada. Quetzalcoatlova je bilo više (Ce atl, Tolzin) i teško je razlučiti što je povijest, a što mit (na drugim mjestima su bili isti takvi Kukulkan, Gucumatz, Viracocha...). S vremenom su se svi vladari počeli zvati Quetzalcoatl. Tako su se i faraoni s vremenom zvali Horus, i Horusa je bilo najmanje 2 (sin boga Ra i sin Izide i Ozirisa) Povijesni Quetzalcoatl je bio bijeli muškarac sa bradom (kao Isus , Oziris, Lao ce ili Zaratustra) obučen u bijelo koji ih je naučio svemu, rođen je od djevice. I on je liječio i krstio ljude i protivio se žrtvovanju i kad je otišao najavio je svoj drugi povratak kao Isus; žrtvovanju su se protivili i Isus, Buda, Zaratustra...Orfejevi svećenici su isto bili vegetarijanci i odjeveni u prosjačku odjeću. Neki drugi Quetzalcoatl je čak i razapet. Mitološki Quetzalcoatl je predstavljao jutarnju zvijezdu veneru (i Orion koji izlazi). Isus je isto zvan sjajna zvijezda Danica (u Izaiji se jutarnja zvijezda spominje kao Lucifer). Isto tako Zaratustra ili grč. Zoroaster je jutarnja zvijezda, navodno je eteričko tijelo tih avatara koji se utjelovljuju na veneri ili merkuru (budh je merkur koji je svjetlonoša kao i venera, a i Krišna ima veze sa njim). Venera je nekad prikazana kao žensko i rjeđe kao androgini muškarac sa bradom (Afroditos, u Italiji je bila ćelava Venera).. Npr Afrodita/Venera je rođena iz morske pjene isto kao i Viracocha, kao su zvali Quetzalcoatla na Andama. Simbol jutarnje venere je  pčela, a večernje osa. Vespera je večernja zvijezda, osa se na tal. kaže vespa a na eng. wasp. Kod romanskih jezika korijen pčele je abel; i tu vjerojatno potiče priča o Kainu i Abelu, večernja zvijezda ubija jutarnju. Jer isti mit imamo u Kanaanu, vrhovni bog El je imao sinove Šalima i Šahara, večernju i jutarnju veneru. Uvijek imamo tog vrhovnog boga i 2 brata kao dobrog i lošeg policajca. Sotona je Isusu bio brat što je naznačeno u knjizi o Jobu. Tako imamo braću Ormuzda i Ahrimana, Sanandu i Sanat Kumaru, Quetzalcoatla i Xolotla (gospodar večernje zvijezde), Horusa i Seta, Bjeloboga (koji je rođen 24.12.) i Črnoboga, Baldura i Vidara, Wotana i Lokija. U Kanaanu je jutarnja zvijezda Atar, u Perziji se Atar bori protiv zmaja Azhi Dahake. Oni predstavljaju jutarnje i večernje aspekte sunca, venere i Oriona. Oziris je bio sam kao Orion, ali kao jutarnji Orion se zvao Ausar, a kao večernji Vezir. Kod Germana jutarnji je Aurvandil, večernji kovač Voeland. Taj večernji Orion je često kovač, jer izgleda kao da kuje sa sunčevom vatrom na nakovnju od bikovih rogova, kod nas je Svarog. Ime Svarog je dobio vjerojatno po svarga loki gdje je obitavao Indra koji je sličnih karakteristika. Veoma je interesantan mit o Jarilu/Gerovitu. On je preko zime kod Velesa i u proljeće uskrsava kao Zeleni čovjek, bog vegetacije i Al Khadir (zeleni kao i zeleni Jura) na istoku. Njegov dan je 23. travnja kada su se počele slaviti svetkovine Baala/Belenosa (kršćanstvo ga je preimenovalo u sv. Jurja). Taj dan se ženi sa gromovnikovom kćeri Marom, koja mu je i sestra. Kad je kod Velesa on je uvijek Jarilo, ali kad se ženi sa djevojkom mijenja ime u Ivan. Sad to možemo povezati: Perun je gromovnik koji je u kršćanstvu preimenovan u sv. Iliju i obadvojici se slavi rođendan u kolovozu kada su bili festivali kovačima Lughu (lugnasadh) i Vulkanu (vestalke tj. večernje venere su sudjelovale u ceremoniji). Oni su zapadni/jesenski/večernji aspekt Oriona. Ivan se slavi kad je sunce najviše 22.6. (u bibliji piše da je on reinkarnirani Ilija), to označava zenit. a Jarilo je Orion na izlasku u proljeće. Ivan je otprilike isto udaljen od Ilije i Jurja. Ivan i Isus su rođeni 6 mjeseci razlike po Bibliji, slična razlika  od 7 mjeseci je između Krišne i Arjune (Ivan i  Arjuna su Orion). Svi paganski misteriji su imali tog umirućeg i uskrsavajućeg boga koji je išao kroz osmokračno  kolo godine, vezivan je i za boginju uvijek. Na zimski solstiicij yule se rađa kao mlado sunce, boginja podzemlja je Epona ili Danna. Na imbolc on je mladi dečko i slavio se zajedno sa Brigit/Perzefonom. kao blagdan svjetla i palile su se svijeće. Crkva je taj dan preimenovala zbog toga u Svijećnicu i slavi Isusa kao "Svjetlost svijeta". Na Eostaru on upoznaje mladu, na Beltane (boginja mijenja ime u Belisama, što znači "vrlo svjetla") stupaju u odnos ili se žene , a na ljetni solst ili Ivanje/Lithu on postaje okrunjeni kralj ili se žene. Tu postoji više varijacija, ona mu je ujedno i žena i sestra.
Na lamas/lugnasadh on postaje Perun/Ilija, tj u silasku je. Na jesenju ravnodnevnicu mabon kao ostarjeli se sprema za smrt, i na samhain umire i krug se ponavlja. Ima više varijacija, negdje su se slavile samo ravnodnevnice kad on ide na jesen u donji svijet i u proljeće uskrsava kao "Zeleni čovjek". U masonstvu Orion na istoku, zapadu i na najvišem mjestu je simboliziran u 15., 16. i 17 stupnju. Petnaesti se zove Vitez istoka, šesnaesti je jeruzalemski princ (šalem je večernjača zvijezda) i sedamnaesti je Vitez Istoka i Zapada. Na proljetni ekvinocij se kod starih naroda slavila Nova godina, alkemijski simbolizam uskrsavajućeg Sina božjeg/Zelenog čovjeka. i njegovo Sveto vjenčanje/hieros gamos sa sestrom/ženom. U Babilonu se na sedmerostepenom ziguratu slavilo vjenčanje Marduka i Sarpanit, kao i Dumuzija i Inane (sjedinjenje Šive i Šakti kroz 7 čakri). Tu se ritualno ponavljala cijela kozmogonija; Mardukov silazak u pakao i borba protiv kaosa Tiamat (iz kaosa u red/kosmos), Mardukova pobjeda i ponovo rođenje i na kraju sveto vjenčanje. Iz Sumera je i biblijska "pjesma nad pjesmama" koja je slavila to vjenčanje, Izraeliti su preuzeli i pjesmu i Dumuzija kojeg su zvali Tamuz. Boginja se kao starica prikazivala crnom, kao djeva bijelom i kao žena crvenom (kada se udaje za Sina božjeg).. To su boje i alkemijskih faza, ista je simbolika uskrsavajućeg Sina božjeg koji umire da bi pročišćen uskrsnuo.
VECERNJI ORION VULKAN/VOELAND KUJE SUNCE NA NAKOVNJU OD BIKOVIH ROGOVA
Spilje i vrhovi planina su važna mjesta svih religija i simboli početaka. Jedino u Perziji priča o Velikom potopu ne uključuje arku, nego je tamo Ahura mazda prosvjetlio Yimu da sve vrste stavi u pećinu. U Perziji je trojstvo bilo Ahura Mazda, Anahita kao djevica i Mitra (on je u biti Murrugan). Mitra je, između ostalog, poistovjećivan sa svjetlosti i bio je androgin, zvan je i "Oko svijeta".  Karakteristično je za sve Spasitelje svijeta da su bili androgini, vječno mladi i pratili su ih fenomeni isijavanja svjetlosti, a tako su i zvani "Svjetlost svijeta", Dioniz je bio nešto kao pola muškarac pola žena. Mitra je rođen iz stijene u pećini na dan zimskog solsticija. Perzijanci su pojavu Zvijezde i stupa svjetlosti iznad spilje smatrali znakom da će se roditi Spasitelj. Mitrini mitreji ili speleumi su bili postavljeni u spiljama. Kasnije kad se mitraizam proširio po rimskom carstvu podignuto je tisuće mitreja. Oni su bili zapovjedništva, ali i sjedišta kulta usmjereni prema astralnoj tauroktoniji na dan zimskog solsticija; tad Mitra kao Orion ubija Bika (isto tako je i Dioklecijanova palača napravljena). Zvijezda koja "pomaže" suncu na zimski solsticij je Sirijus koje se smatra duhovno sunce iza našeg fizičkog sunca, ranokršćanski hramovi su bili poravnati sa istokom i Sirijusom tako da posvećenika obasjava na solsticij svjetlost Sirijusa. I to je Betlehemska zvijezda i 3 kralja kao 3 zvijezde Orionova pojasa. Isus je rođen u spilji i u Protoevanđeljima se govori o zasljepljujućoj svjetlosti koja je obasjala spilju. I kod Zoroastera i Muhameda je slična priča; Zoroaster je bio obasjan zadnja 3 dana u utrobi majke tako da je cijelo selo svjetlilo, a objavu je dobio od Ahure Mazde kad je otišao na vrh planine u spilju. I Isus je doživio preobraženje u kojoj je zasjao svjetlošću na planini (židovski mesija će se pojaviti na planini). I Muhamed je primio objavu od anđela Džibrila na vrhu brda u spilji. Kod Bude se  jednoj legendi spominje spilja i svjetlost, kada ga je Indra posjetio u špilji u kojoj je meditirao, Buda je osvjetlio i proširio cijelu spilju.

MEROVINŠKA LINIJA

Jedna od teorija kaže da je Isus sa svojom ženom M. Magdalenom otišao u južnu Francusku. U Provansi u pokrajiji Languedoc (koji imaju posebni oksitanski jezik) je bio izražen kult M. Magdalene kod Albigensa/Katara i  trubadura, templari su isto obožavali nju i Krstitelja kao mesiju. Jer u Izaiji u SZ piše da će Mesija biti prepoznat jer će jesti med, kasnije u NZ Ivana opisuju kao onog koji se hrani divljim medom (eseni su se bavili najviše pčelarstvom).  Njoj je kao Crnoj Madoni podignuta i crkva Notre dame u Parizu, i u Pirinejima imamo svetište Crne Madone. Isus se njoj obraćao sa "Svjetlosti puna", a u Talmudu je zovu Svjetlonoša. U Francuskoj i Flandriji su je u srednjem vijeku zvali Notre dame de la lumiere (naša gospa od svjetlosti). U Flandriji u Gentu je i slika Nebeskog Jeruzalema iz Otkrivenja; ali na njoj nije Isus kao Mesija nego Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj nije niko drugi nego Bakho/Dioniz, bog koji je došao iz Indije gdje je bio Murrugan ili Al Khadir tj. zeleni čovjek. U Perziji je on bio Mitra gdje su bile svečanosti Mihragan (Murugan), kod Yazida Melek Taus i prikazivan je plavo, obično je u plavo zelenoj nijansi.  I oni ga zovu Mihragan ili MuruKana/Murukama, kama je ljubav a M i R su ženski i muški princip. Katari u južnoj Francuskoj su zato imali ćup sa slovima MR i odatle bog AMOR kod njih. Kod Rimljana je bio Kupido ili Amor isto što i Kamadeva (kama ljubav, deva bog), Rim ili Roma je naopako od amor. I oni su imali svečanost lemoriju, po potonuloj Lemuriji od koje je ostala samo Šri lanka To su neki ostaci u kolektivnoj memoriji jer Rimljani nisu spadali rasno pod njih, nego ljudi slični dravidima i aboriđinima. Lemurija se protezala od Australije do Indije i sve do Madagaskara, na Madagaskaru žive lemuri koji su očito tako dobili ime.  U  Ramayani se spominje most koji je spajao Indiju i Sri Lanku,  Hanuman je sa vojskom majmuna preko njega išao osloboditi Raminu ženu Situ, danas imamo na dnu mora ostatke tog mosta.U državi Tamil nadu su živi mitovi o toj zemlji, oni je zovu Kumari Kandam. i pišu o njoj u Kanda puranama. Kanda je Skanda, ratni aspekt Murugana; ta zemlja je opisivana kao zemlja bogova Šive i Murugana (opet se vjerojatno radi o arhetipu jer su ova 2 boga imala više aspekata, šiva je neki muški princip/svijest). Kod Aboriđina i danas imamo Murungun klan koji štuku jutarnju zvijezdu (možda nije slučajno što je talijanska riječ marangun tj. tesar, a Isus koji dijeli puno toga sa Muruganom je bio tesar, Krišnin otac je bio tesar kao i Buda).I danas je najznačajnije svetište Murugana na Šri lanci u mjestu Kataragama, čak su i Grci govorili da je to rodno mjesto Bakha/Dioniza. Kataragama bi značilo "rodno mjesto Kartikeye",Murrugan je navodno došao sa Plejada koje su ga odgojile (matrike). Plejađani su opisivani sa plavim ili zelenim očima. Vjerojatno su i katari tj. "čisti" dobili ime po ovome (zato imao riječi katarza i katarakta tj. kad je vid gotov), njih i templare je crkva progonila. Templari su bili prisiljeni od katoličke crkve pobjeći u Škotsku, u Rosslyn kapeli su i danas glave tog Zelenog čovjeka. Crkva ih je optužila da štuju Bafometovu glavu, vjerojatnije je da su štovali tu glavu Zelenog čovjeka ili otkinutu Ivana Krstitelja. Katari su s druge strane oko vrata i u spiljama držali Ivanovo evanđelje (koje je u biti hermetički tekst i sličan je Poimandru. Poimandr je renesansni prevod Hermesovog Corpus hermeticum kojeg je Ficino preveo sa grčki na latinski). Zato je masonima jako bitan i Krstitelj i Evanđelist koji je napisao Otkrivenje gdje se govori o 7 čakri. Riječ katar znači čisti; isto na arapskom znači sufi koji imaju slično učenje o 7 stupnjeva duše, od duša kojima caruju bazni instinkti do pročišćene duše koja je jedno sa Bogom (možda ima veze gnostička Sofija/mudrost sa riječi sufi). Navodno su Katari i Templari skrivali lozu Isusovu što je moguće. U Ivanovom Otkrivenju se govori i o posljednjoj armagedonskoj bici kada će se spasiti 144 000. Prema biblijskim učenjacima je to mjesto Har Megido u Izraelu. I taj motiv možemo naći u Mahabharati; sukobile su se ogromne vojske, Kaurawe pod vodstvom Krišne i Pandava. Bilo je 5 milijuna samo pješaka i većina ih je izginula; spasilo se samo 144 000 ljudi koliko ih se treba spasiti po Otkrivenju. Taj rat se zvao 18 dnevni rat ili Rat/Masakr u Ar Maghadi.
Moguće je da Merovinzi (MR) koji za sebe tvrde da potječu od Isusa imaju veze sa nekim od brojnih Isusa. Jer po njima otac od Isusa je bio neko riboliko stvorenje. Preteča Isusa u SZ Jošua (Ješua) je bio sin od Nuna tj. ribe; on je vodio 12 plemena kao 12 apostola.  Isusa se dosta veže za ribu, kršćanstvu je znak riba. Akronim ICHTYS što je na grč. riba su preveli kao Iesous Christos, Theou Yios, Soter (Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj). I kod Dogona riboliki Nomos je ljude učio, pričeščivao ,bio razapet na stablu i najavio drugi dolazak (kao i kod Kelta iscjelitelj Esus). A utemeljitelj Merovinga Merovej je navodno i potomak Bisteee neptunis, Neptunove zvijeri ili quinotaur. To je biće slično hipokampusu (konj i riba), samo što je bio dijelom bik i dijelom riba. I kasniji vladar Dagobert je ime dobio po ribi, dag je riba na hebr. Posejdon/Neptun je bio vrhovni bog Atlantide. Grci su Atlantiđane zvali Meropes, uvijek je korijen mr za more. Meropes znači i iscjelitelj, isto ono što su bili i eseni. A Meropa je i zvijezda u Plejadama (imamo npr. i Taygetu tamo i planinu Taygetos u Grčkoj). I Budu je rodila djevica Maia, Plejade su zvane "djevice proljeća".Plejade su i kćeri od titana Atlanta, koja je i zvijezda tamo. Tolteci su govorili da potječu sa Atlana, a Asteci sa Aztlana. A Maje u kodeksu Troano spominju da su došli sa potonulog otoka Posejdonis. Na Andama su govorili da su Plejade 7 očiju Viracoche. Kelti isto kažu da potiču sa potonulog otoka u Atlantiku, naselili su se po zapadnim obalama Europe. Pikti u Škotskoj kao i srednjoamerički indijanci su se bojali u plavo i bili su poznati kao "plavi ljudi". Isto imamo kod Iraca koji su se iskrcali na zapadnom dijelu Irske, oni su bili gaeilge i zvani su fir golum tj. "plavi ljudi". Irski originalni jezik gaelski se još malo govori na zapadu Irske, galicijski jezik gallego na atlantskoj obali Španjolske ima puno sličnih riječi kao i berberski u zapadnoj Africi gdje je gorje Atlas (ispred su na Kanarima živjeli Guanchi koji su imali statue Atlasa/Atlanta kako nosi kuglu). Berberima (Zidane i Benzema su Berberi) u Africi pripadaju i Tuarezi koji su se cijeli oblačili u indigoplavu i zvani su isto "plavi ljudi". Berberski, gaelski i guanchi jezik jedino imaju veze sa baskijskim euskara jezikom, Baski isto tvrde da su sa Atlantide.

BASKIJSKA SVASTIKA LAUBURU


ZNAK LIJEČNIŠTVA NA ATLANTIDI I ZNAK BASKIJSKE ETE
TRIDENT I ZMIJA KAO ZNAK JUPITER AMUNA

Neptun je bio isto plavi Bog, po njemu je nazvan plavi planet neptun. I velik dio hindu bogova je plavi: Višnu, Šiva, Matsya, Krišna, Balarama...i Buda Akshobhya iz vajrayana budizma. Plavom bojom se u budizmu prikazivao Šakra koji na vrhu planine Meru upravlja sa 33 Deve, on je nešto kao Yuanshi tianzun kod taoista ili Indra, Jupiter, Perun... Šiva kao Neptun ima trozubac. Najrazvijenija rasa Andromedanci kao i rasa učitelja sa vodenog Sirijusa su isto plavi. I vanzemaljci sa Lyre i Vege se opisuju plavičasti sa plavim ili zelenim očima, oni su ista vrsta kao Plejađani jer su Plejade i dio Oriona naseljeni kad su reptilijanci izvršili agresiju na Lyru i Vegu. To su ovi vanzemaljci koji se pojavljuju kao Nordici, pa mi i danas kažemo za nekoga da je plav. A kosa je žuta. To je vjerojatno iz tih razloga, ali se toliko ustalilo da ne vidimo nelogičnost. Od ostalih plavih bogova treba istaknuti neke u Egiptu: plavi Amon koji je bio vladar Tebe koji je protjerao Hikse i iz čijeg je kulta nastalo Amonovo bratstvo, koje je u uskoj vezi sa  zelenkastim Ozirisom koji je nekad plav sa bijelom bradom (njega je pokušao istisnuti Ehnatonov/Jahvin kult). Kad su Rimljani osvojili Egipat, onda se bratstvo zvalo Jupiter Amon ili Zeus Amon. Aleksandra su zvali Zeusovim ili Amonovim sinom, u kuranu ga zovu Zulkarnain ili rogati.. Amonovi ili ovnovi rogovi su važni za prosvjetljenje i za pamćenje (ovan je ram, zato se kompjuterska memorija zove RAM), ima ih 2 u glavi. Neptunovu su kočiju na vjenčanju vukla 2 hipokampa, to je simbolično 3. oko kojim upravlja planet Neptun. Vede inače govore o 8 400 000 vrsta vanzemaljaca od kojih je 400 000 hominida. To je i logično zbog teorije pansjemena, imamo i mačkolike, reptiloidne ili pasolike vanzemaljce. Koji su se možda u nekoj drugoj atmosferi više razvili, na zemlji su neke vrste davno dosegle plafon evolucije u ovoj atmosferi i ne mijenjaju se .
AMUN

BALARAMA I REVATI

OZIRIS
HORUS KAO AVIAN VANZEMALJCI

BAAL HAMMON SA AMUNOVIM ROGOVIMA I FLEUR DE LIS
BOG AMON SA OVNOVIM ROGOVIMA

ALEKSANDAR VELIKI SA AMONOVIM ROGOVIMA

I znak Merovinga heraldički ljiljan ili fleur de lis ukazuje na moguću povezanost sa Isusom. Prema nekima je to znak Neptunovog trozupca. Grčko slovo psi označava taj trozubac, zato imamo psihologiju koja ponire u nutrinu kao u vodu. Vjerojatno je simbol iskombiniran da predstavlja trozubac, ljiljan i pčelu. Ljiljan ima 6 latica i tučak kao 7 čakri, a pčela je simbol duše, reinkarnacije i bila je simbol kraljevske vlasti u Kaldeji (u grobnici merovinškog Klovisa 1 proonađeno je 300 zlatnih pčela). Navodno i utemeljitelji mormona(mr) potječu od Merovinga i simbol im je košnica. Osnivač mormona P. Joseph je rekao da mu se ukazao anđeo imena Moroni kji je tvrdio da je sa Plejada. Osim križa Quetzalcoatla, ono što je zapanjilo konkvistadore je bilo to što je simbol kraljeva kod Tolteka bio isti simbolu fleur de lis koji su nosili na kacigama. U egiptu je hijeroglif sličan Fleur de lis označavao putnika iz daleke zemlje. I u Aziji imamo fleur de lis, taj znak je prikazivan sa Budom i osnvačem taoizma Lao ce na glavi kao 3 gornje sefire. U hramu Padmanabhaswamy posvećenom Višnuu postoje jedna vrata koja se ne otvaraju i na na njima su zmije i fleur de lis. Dolje na slikama vidimo taj znak u mnogim kulturama (slike su većinom sa ove stranice  gdje se govori o upotrebi gljiva kod indijanaca). Jaguarevi svećenici su se kod Maja zvali chilam balam ili tumači bogova. U Talmudu Isusa zovu Balam, a to je i ime moapskog neizraelskog proroka kojemu je kralj bio Balak.


7 STEPENICA DO PROSVJETLJENJA NA VRHU GDJE JE KRIŽ QUETZALCOATLA I FLEUR DE LIS

BUDA
SAKRA I BRAHMA (SUKRA JE VENERA U INDIJI)

INDRA

OSNIVAČ TAOIZMA LAO CE
JEDAN OD "TROJICE ČISTIH" IZ TAO TROJSTVA TIANZUNA

DAGON/OANNES SA FLEUR DE LIS
ENLIL

CORTES I ŠPANJOLSKE KACIGE

DRVO ŽIVOTA

CORTES I KRALJ

VIŠNUOV HRAM

CRNA MADONA SA FLEUR DE LIS
ZAKLJUČAK

Vidjeli smo širom svijeta plave avatare koji šire iste poruke. Imamo iste simbole i obrede. Na jednoj strani su plavi Nordici protiv kojih Reptilijanci i Sivi u suradnji sa dijelom sljedbenika Jahvinog/Ehnatonovog kulta vode rat. Pripadnici Ehnatonovog kulta su protjerani iz Egipta baš kad se i zbio biblijski egzodus. U crtiću Štrumfovi imamo opisanu ovu borbu: Gargamel izgleda kao tipični Židov iz karikatura i opsjednut je zlatom, ime mu možda dolazi od gargoyle tj. vodorige; one su figure reptila na crkvama. Mačak mu je Azriel, u židovskoj mitologji anđeo uništenja. I oni se bore protiv plavih Štrumfova Plejadanaca, frigijska kapa predstavlja Orion i Plejade. Vodi ih Papa Štrumf sa bijelom bradom, žive u nastambama od gljiva muhara i vegetarijanci su...utorak, 25. rujna 2018.

Simbologija zmije IV


simbologija zmije 3


Ovo je položaj planeta na proljetni ekvinocij u vrijeme razapinjanja, gore su Uran, Saturn i Jupiter.  Venera i Zemlja su ženski planeti i oni su dolje. Posebno je zanimljiv položaj Marsa na boku križa, on predstavlja slijepog centuriona Longina koji je probo Isusa kopljem u bok. Isusu je potekla krv i voda iz boka, Longin je tada progledao i prosvjetlio se (u alkemiji voda je srebro/ženski princip i krv muški/crveni, njihovim spajanjem se prosvjetljuje). To je alegorijska priča, centurion koji vodi stotinjak rimskih vojnika nije mogao to slijep obavljati, kao što nema smisla da je voda potekla. Kad je priča nemoguća onda ima u sebi dublji smisao. Longin je od crkve beatificiran, postao je sv. Longinus. Dan mu se slavi 15.3., baš kada su u Rimu počinjale Martovske ide (mart je ime po marsu). Longin je mars, vidimo da zodijački znak za mars ima koplje, u Vatikanu je statua sv. Longina ista kao rimskog Marsa. Na kabalističkom Drvu života Longin je sefira gebura, ona je sa strane drva, crvene je boje i njom vlada mars. Po Marsu/Aresu su arterije i to je simbolika kada se sunce diže u Ovnu na prolj. ekvinocij, Mars/Ares je u ljubavnoj vezi sa Venerom/Afroditom koja označava Vagu kojom vlada venera i kad sunce ponire na jesenji ekvinocij. Vene su po veneri, za plavičastu boju u njima je odgovoran bakar kojim vlada venera, a za crvenu u arterijama je odgovorno željezo koje je element marsa.  Centurion Longin ima još neke i zvjezdane astroteološke kototacije vezane za zviježđa Strijelac (kojim vlada mars), Kentaur/Centaur i Južni križ između njegovih nogu, sigurno nije ono što se spominje u filmu "Zeitgeist" kada za solsticij navodno umire na J. križu. Na solsticij je rođenje, a i ekliptika ne prolazi kroz J. križ. Prije će to biti simbolika "poniranja" sunca kada Vaga sudi, dekani Vage su Južni križ i Sjeverna kruna (kruna od trnja).Mitrin rođendan je naknadno dodan kao Isusovo rođenje, a Isus je rođen negdje oko jesenskog ekvinocija; 16. rujna u 1. st. p. n. e. su pluton, jupiter, sunce, zemlja, mjesec, mars i uran bili poredani u jednoj liniji što se zbiva jednom u 1000 godina.

LONGIN

MARS
ZNAK MARSA

Na dnu križa su venera i zemlja, kao 2 noge i 2  Marije koje su bile ispod križa. Po nekim verzijama bilo je 3 ili 4 Marije , na dnu kabalističkog drva života imamo ženske elemente veneru, merkur (on je neutralan ili nekad ženski), zemlju i mjesec koji je blizu zemlje na slici. U germanskoj mitologiji u podnožju yggdrasila stoje 3 norne, to su 3 božice sudbine kao grčke Mojre (Moirai)., rimske parke ili slavenske suđenice od kojih jedna počinje presti nit života, druga prede nit i treća prekida. nit života. A zašto se obično prikazuju 2 Marije?  To je motiv koji vidimo na egpatskom papirusu. Izida i Neftis prisustvuju rođenju Horusa koji se rađa iz Ozirisa/Oriona, iz njegove kičme. To je jutarnje sunce koje izlazi iz Oriona, u rogovima bika. Horusa se je ugrizao škorpion, to je zviježđe sa suprotne strane koje je predstavljao Set. Njemu je jedan od simbola bio škorpion.Mars je noćni vladar škorpiona. Set se predstavljao ratnom crvenom bojom i wesom kao kopljem , znači on je u odnosu na Horusa isto ono što i Longin u odnosu na Isusa. Horusa je u Egiptu krstio u Eridanusu Anup/Anubis "onaj koji po vodi hoda", to je Orion koji stoji na zviježđu Eridanus ( Anupa je zviježđe Pas/Anubis). Ista priča u Bibliji, Ivan/Orion krsti Isusa u Jordanu. A što je krštenje? To je ponovno rođenje, faraon bi postao Oziris/Orion kad bi umro, kad bi se ponovno rodio Horus. Isto je kada Isus diže Lazara iz mrtvih u Betaniji (kući ani), to je ista priča kad je El asar/Oziris/Orion  dignut iz mrtvih, opet je ponovno rođen. Kod El ausara su bile isto 2 žene, Izida i Neftis, kod Lazara Marta i Marija. I tu se isprepliću legende, po Katarima je Josip arimatejski koji je skupio krv nakon Longinovog uboda i omotao Isusa otišao sa Lazarom, Martom i Marijom u Marseille (Marseille je po mars kao i Marta). U Parsifalu W. V. Esenbacha  se govori o ceremoniji grala u templarskom dvorcu koja se održavala 14.3., na isti je datum pala i zadnja katarska utvrda Montsegur.
DRVO ZIVOTA IZ MRTVOG OZIRISA

Znači, Orion je ponovno rođenje. Orion sa suncem izlazi na istoku, zato masoni kažu kad umru da idu na vječni istok. Isusovo rođenje (sunce) je navijestila betlehemska zvijezda koja je bila poravnata sa 3 zvijezde orionova pojasa. To su 3 maga/kralja sa istoka/orijenta tj. Oriona.  Orionove zvijezde su zvali i 3 Marije (kod Egipćana djeca Horusova), kad Isus ustaje iz mrtvih svjedoče mu 3 Marije. To je motiv kada 3 Marije dolaze pred grobnicu. U evanđelju po Ivanu se kaže: "zaista, zaista, kažem ti, ko se ponovno ne rodi ne može vidjeti Kraljevstva božjeg". Ovo je poglavlje 3,3,  znamo da u mikrokosmosu 33 pršljena označavaju ponovno rođenje, u makrokosmosu imamo kut od 33 stupnja između pojasa Oriona i Plejada. 33 broj u bibliji označava božji savez i obećanje, 33 puta se spominje Noa, Abraham i Jakob koji je vidio božje ljestve.

IZIDA I NEFTIDA SA RA/HORUSOM
Sunce je imalo razne nazive po fazama u Egiptu. Ra je sunce, kad bi zalazilo ono je bilo "skriveno sunce" AmonRa, Set ili Atum (jesen je autumn po suncu koje ponire na godišnjoj bazi). U podzemlju je sunce Oziris, jutarnje je Horus ili Khepri.Ovo su imena zavisno od precesije; kad je bilo doba Bika, sunce na 2 horizonta je bilo Amun i Horus, korijen MN je obožavanje Bika npr. bogovi Min/Mn, Monthu, Mnervis. U dobu Ovna bogovi poprimaju karakteristike Ovna, Atum postaje sunce na zalazu, Khepri izlazeće. Khepriju je bio znak skarabej sa ovnovim rogovima, skarabej/balegar hoda unazad i kotrlja balegu. To je prikaz Raka na nebu, ide po horizontu unazad i kotrlja sunce. U dobu Ovna, sunce je na ljetni solsticij u znaku Raka. Khepri je zamijenio Horusa, Horus je sunce koje se rađa iz Oriona, h orion. Seth je uskrsao Ozirisa sa kamenom koji ima 4 strane (4 kardinalna znaka), isto tako su Horusova 4 sina Kheprija. Tu je simbolika kada rimski vojnici trgaju Isusovu odjeću na 4 dijela, ista je simbolika 4 evanđelista kao 4 kardinalne točke (lav, orao/škorpion, čovjek/vodenjak, bik tj. elementi vatra, voda, zrak i zemlja) i oni pričaju o petoj, Isusovom uznesenju tj. eteru/kvintesenciji I sam križ predstavlja 4 elementa i Isusa kao peti (eter/kvintesencija), pravoslavci kažu da je križ Drvo života, Origen za Isusa kaže da je stablo. Gnostici su o raspeću i pričali kao o novoj osi axis mundi/Drvu života koja je zamijenila staru, poprečna linija označava zemaljsko a vertikalna nebesko. Zbog precesije, zvijezda koja označava sjever je postala Polaris umjesto Kochaba. Lav, orao, čovjek i bik okružuju i božji tron u bibliji, ista je simbolika rajskog vrta i Drva života između 4 rijeke (i kod budista je Drvo života između 4 rijeke)..Planina Meru kao božji tron kod Kineza je ležala na 4 potpornja, ona je kralježnica sa 33 pršljena i os svijeta i galaksije, sličan prikaz Meru planine imamo u Ankgor Watu u obliku češera. Oko nje su 4 tornja kao i kod Aje Sofije ili Taj Mahala. Uvijek imamo te 4 točke i petu os koji su se označavali u bojama 5 elemenata, kod plemena Totonaca u Meksiku se još i danas radi ceremonija "danza de los voladores" kada se sa stupa na kojem je jedan plesač (5. element), spuštaju još 4 kao 4 elementa ili 4 kardinalna znaka. I u Indiji u obredu krunjenja kralja(rajasuya), kralj bi digao ruke predstavljajući os svijeta, bio bi pomazan i na kraju bi opkoračio na sva 4 kardinalna pravca. Na slikama vidimo svastiku bon religije i na majanskoj osi svijeta, to je os zemlje (planina Meru) koja ide do zvijezde sjevernjače. Svastika je to rotiranje Medvjeda oko sjevernjače (linija ide kroz zemljinu os axis mundi do nje, kao što je crno sunce ishodište galaksije i os ide od Zmijonosca do Oriona/rogova Bika gdje je Meru/Sumeru.) i 4 kardinalna znaka. 4 zvijezde Velikog medvjeda kao i Orionov pojas su u Egiptu čak i zvali Sinovi Horusa, znači isti naziv za kraj Axis mundi i zemlje i galaksije.  U svim azijskim religijama imamo 4 kardinalne točke zvane 4 kralja koje npr. u budizmu služe Šakri (on je isto što i Indra) koji sjedi na vrhu planine Meru ili Trajasimtre (riječ je od trayastrimsat što znači 33, trayasimtra pripada 33 deve).  U mikrokosmosu to je kičma sa 33 pršljena; svugdje imamo zmiju kao kundalini u dnu u gore feniksa/orla (na svastici je često orao).. Na rendgenu mozga za vrijeme orgazma se u glavi pojavi feniks/leptir. Kod Kineza je na vrhu feniks (feng huang), a na dnu su 4 zmaja kao 4 kardinalna pravca (Qin, Kuang, Jun i Xun). Kod budista su 4 kardinalne točke/elementa 4 velika kralja simbolizirana sa dragim kamenjem. Planina je na sjeveru, ispod nje južno je jambudvipa gdje obitavaju ljudi na sjevernoj hemisferi, a ispod je patala (tako su zvali donji svijet i južnu hemisferu). Meru počiva na kocki gdje svaki kralj drži svoju stranu, zatim imamo krug od 7 planina i 7 mora i na kraju se u centru uzdiže kao trokut meru. Sve je to simbolizirano u mandali Sri Yantra; kocka sa 4 izbočine, unutra je krug sa trokutima i središnjom točkom bindu. Slično izgleda i alkemijski Kamen mudraca.
KINESKI PRIKAZ MERU PLANINE
MAJANSKA SVASTIKA I OS SVIJETA
KINESKE KARDINALNE TOČKE

SVASTIKA TIBETSKE BON RELIGIJE I OS SVIJETA SA BOJAMA 5 ELEMENATA

ETRURSKI IXION IZMEĐU 4 KARDINALNA ZNAKA
4 PATULJKA OKO DIVA YMIRA IZ KOJEG JE IZNIKLA OS SVIJETA  YGGDRASIL
FENIKS U MOZGU ZA VRIJEME ORGAZMA

Amunova žena je bila Amanuet "ona od Zapada", ona je vodila duše u Amenti na zapad gdje je predvorje Duata podzemnog svijeta.  I duše su ulazile tako u podzemni svijet u pratnji Anubisa, na kraju ih je čekao sud gdje je Maat mjerila percem grijehe, uz Ozirisa kao suca i Thotha kao pisara. Ovo je sve istočno zviježđe Orion, Oziris je Orion , Anubis je zviježđe Pas, a Maat je vaga. Vaga je kardinalni znak, dijeli ekliptiku na 2 polovice točno, jesenska ravnodnevnica. U hebr. alfabet vagu predstavlja slovo lamed koje dijeli alfabet na pola. U znaku Vage sunce počinje ponirati u donji svijet, dani postaju kraći .Onda su bile razne pogrebne svečanosti koje počinje sa Mabonom ,preko Samhaina kad se svijet mrtvih i živih dodiruju. Orion se tada jasno počinje vidjeti na nebu, Orion je bio Liber u Rimu, korijen vaga/libra je taj. Sunce je u donjem svijetu od Mabona preko Samhaina do Saturnalie/Yule kad je nakraći dan, od 25. sunce se ponovno rađa i dani postaju duži. U kršćanstvu sa vagom se prikazuje Mihael, on se slavi u rujnu. On je sumerski Tas mikigal, "bog agrikulture" koji je Sumeranima donio tu vještinu. Znak mu je crveni križ kao i Jurju.
"Neka je molitva tebi, o Ra, ti uzvišena moći, koji ulaziš u odaje Amenta (Amaunet), gle tvoje tijelo je Temu (Atum)."
"Neka je molitva tebi, o Ra, ti uzvišena moći, koji ulaziš u tajnu palaču Anubisa, gle tvoje tijelo je Kepera (Khepri)."
NUT ZVANA I "DRVO ŽIVOTA"
CRVOTOČINA I BARKA RA

RA KAO HORUS ULAZI U ZVJEZDANA VRATA SA 32 ZVIJEZDE PLUS SUNCE
Nut je u Egiptu bila galaksijska svjetla zmija koja ide od centra do Oriona/Bikovih rogova, Nut je oplodila Geba koji je bio zemlja. Po galaksijskoj rijeci u podzemlju je plovio Ra sa svojom barkom, znači od "zlatnih vrata" Zmijonosca do "srebrnih vrata" u Orionu. Veoma je interesantan prikaz Raove barke. Na svoja 2 kraja ima crvotočine, isto onako kao što ih i danas prikazuju znanstvaenici. Postoje prikazi Seta kako izlazi iz zmije, Jazona koji je plovio po galaksijskoj zmiji i kojeg ista izbacuje u društvu Atene, zaštitinice onih koja je rodila zmija. Mitski kralj Tebe, Kadmo je rođen iz zmijskih usta. Kadmo na semitskim jezicima znači istočni, otuda Adam Kadmon kao "istočni čovjek". Isto tako imamo u J. americi zmiju koja jede ili izbacuje čovjeka. Prije će biti da izbacuje, zmija počinje jesti od glave, ovdje su svi prikazi kako glava viri iz usta. Ta zmija iz J. amerike je u vili Berlusconi i logu "Alfa romeo". Na logu je Orionov/Jurjev križ,, alfa je aleph/Bik, a Romeo označava hodočasnika koji ide u Rim. Poslije ćemo vidjeti da Orion/Bik/Plejade upućuju na Rim. U filmu "Bogovi Egipta" vidjeli smo kako Horus i smrtnik dolaze u Raovu barku i bore se protiv zmije/crva Apopa. Oni ulaze u Zvjezdana vrata, artefakt koji je bio stvaran i koji su arheolozi pronašli na nekim lokacijama. Znači, kroz ta vrata ulaze u crvotočinu. U germanskim jezicima je ista riječ za zmiju/zmaja/crva. U Bibliji, osim usporedbe Isusa sa zmijom, u knjizi o Jobu i psalmu 22 ga se uspoređuje sa crvom. U egipatskoj "knjizi mrtvih" imamo prikaz Ra kako ulazi u vrata sa zvijezdama, posebno je interesantan broj od 32 zvijezde plus sunce. Ra je isto bog koji je u filmu "zvjezdana vrata", oni su porobili ljude da rade za njih preko svećenika. Imamo u tom filmu i radnu životinju, sliči na ljamu ili devu. Ljame i deve pripadaju istoj porodici, a geografski su jako udaljene, moguće je da su donešene odnekud kad su se gradila carstva u Egiptu i na Andama.
SET I CRVOTOČINA
JAZON, ZMIJA I ATENA

ENKI DAJE ZNANJE LJUDIMA

MITHRAS

Kada se rađamo prolazimo kroz tunel, isto što pričaju oni koji su bili u komi.  Oziris i Set su imali ta wer, napravu koja je omogućavala putivanje kroz crvotočine. Ta wer (slično kao tower) je bio Ozirisov stup, "veza između neba i zemlje" U mikrokosmosu to je  vrh kičmenog stupa, slično kao Drvo života i planina Meru, svjetlosno koplje sa češerastim vrhom (slično koplje je imao Marduk i zvalo se mar ili mer).  U makrokosmosu to je stup po osi zemlje i stup koji ide po galaktičkoj zmiji, a vrh je u Orionu. Slične su i životinje prikazivale ovo, os zemlje je završavala na sjeveru u zviježđu Draco (Thuban) i simboliziran je hibridnom životinjom Taweret, ta weret.Veoma slična je bila i druga životinja, Ammit, koja je prisustvovala posljednjem sudu u Orionu.  Ta wer je prikazan na vratima koja se voze na Raovoj barci, na tim vratima je nekad Horus ba, dio duše tj. osobnost koja se rađa. Ta wer je vrh stupa, u Egiptu je Ozirisov stup bio i djed (Ptahov stup je tet), to je donji dio gdje 4 poprečne linije označavaju 4 strane svijeta.. Sve je to simbolizirano u piramidi, kraljeva i kraljičina soba su usklađene sa žlijezdama u glavi, u makrokosmosu jedna je usklađena sa Orionom i Kochabom u Medvjedu, druga sa Siriusom i sa sjeverom u Thubanu, Egipćani su piramide zvali mer kao Mardukovo koplje.. Gledaju prema sjeveru i na zapadu su Nila gdje je zemlja mrtvih, faraon sse pokapao da se ponovo rodi u orionu.. Keopsova piramida je točno na sred kopnene mase zemlje, isto kao što je epifiza centar kranijalnog dijela mozga, 4 strane su okrenute prema stranama i predstavljaju kardinalne pravce a piramida je os svijeta. Djed je bio podizan na iz Izidine vagine, "pupka svijeta", na slici vidimo da je taj kut 23.5, kut koji zemljina os kada je sunce u najvišoj i najnižoj točki u precesiji (slični su kod nas trokuti pod kutem 23 stupnja koji simboliziraju isto, orbu peruna i Velesa oko Mokoš). Grci su taj pupak zvali omphalos kamen, kod Hopi indijanaca je isto središnja os sipapu stajala oko tog stupa, tu su odlazili mrtvi. U Južnoj i Srednjoj Americi taj je pupak zvan mixik balamil, pupak svijeta je smatran Cuzco. U Abydosu je bio bezdan abtu (Izidina vagina, abtu je simboliziran ribom. kod Sumerana je bezdan absu), Ozirisov stup je stavlja u vode Nuna u ribu/utrobu Izide, isto kao u Delfima, delphos znači riba i utroba i tamo je bio kamen omphalos. Benben kamen je u obliku piramide izronio iz voda praoceana Nuna, u Londonu imamo Big Ben nazvan po njemu. Sa kamenom benben se povezuje Bennu, egipatski Feniks važan u alkemiji. U Philadelphiji  (znači voljeti Delfe) je donešen ustav SAD, Philadelphiju zovu "keystone state" ili država zaglavnog kamena. Tamo se Rocky (kamen) penje po 72 stube i bori protiv Apolla. Isto tako su se engleski i škotski kraljevi krunili na Kamenu sudbine, oni su bili veza između Boga i ljudi.  I Vatikan je na izgrađen na Petrovom kamenu, pretkršćanski sveti kamen je bio petra. Znači, svi centri moći i abrahamske religije počivaju na kamenu, Židovi mole na kamenu ostatku Solomonova hrama, a Muslimanima je sveti kamen sa kojeg je Muhamed odletio u nebo na konju Buraku i koji se nalazi ispod Kupole na stijeni.Isti taj kamen na Brdu hrama je svet i Židovima i sa njega su se uspele ljestve u Jakobovoj viziji, Bog je prema Zoharu bacio kamen u bezdan i na njemu je bila Svetinja nas svetinjama i Zavjetni kovčeg ma Brdu hrama. S njega su Adam, Kain, Abel i Noa prinosili žrtve. Jakov je taj kamen nazvao Bethel (kuća božja), muslimanima je Kaaba Bait Allah (kuća Alahova), u Rimu je bio baetyl, a u Libanonu je u čast Baala taj kamen u Baalbeku. Židovi i kažu da je svijet stvoren na tom kamenu (zovu ga i even shesiya), i on je temelj Solomonovog hrama, pupak i os svijeta gdje je bila "Svetinja nad svetinjama" hrama. Pupak je u germanskim jezicima nafela/nafli/navel, ta riječ upućuje na Orion kao rodno mjesto. Nephila na aramjeskom znači Orion, nfl je u hebrejskom pasti i tako imamo nefile "pale anđele/divove" koji predstavljaju Orion. I Bog kad je kreirao čovjeka je uzeo zemlju sa Brda Hrama, u Hagadama opet piše da je uzeo sa 4 strane svijeta. To je opet os zemlje i 4 kardinalna pravca. Adama je na hebr. zemlja, a na grč. su 4 strane svijeta arktos, dusis, anatole i mesembria i tu prva slova daju riječ adam. I Isus je razapet točno na mjestu gdje je pokopana Adamova lubanja i kad su ga skinuli stavljen je na Kamen pomazanja, opet imamo aluziju na kamen kao os svijeta i 4 kardinalna pravca. Svugdje se u mitologijama spominje praocean iz kojeg je izronio kamen kao os svijeta/planina Meru. U Indiji je axis mundi u obliku Drva života kalpavriksa izronio iz praoceana, Indra ga je odnio u svargaloku i oko njega su bila 4 druga drva. U Srednjoj americi (u velikj piramidi Quetzalcoatla) su jednom godišnje nalijevali vodu oko piramide i tako simulirali izranjanje osi svijeta koju je predstavljala ta piramida, 4 njene strane su 4 kardinalna pravca/znaka. Bila je okružena citadelom tako da voda ne može isteći vani. Isto je tako Angkor wat kao os svijeta okružen opkopima koji simboliziraju praocean. Tamo su i figure apsara, ženskih vodenih demona. Riječ je očito povezana sa sumerskim apsu/abzu (vode kaosa prije stvaranja), na Bliskom istoku i Europi su postojali slični ženski demoni Abyzou. Babilon (koji znači "vrata bogova", a zvan je i dur an ki "veza između neba i zemlje"), osim što je bio vezan sa nebesima, bio je vezan sa podzemnim svijetom jer je bio sagrađen na babapsi tj. "vratima apsua". Ista tradicija je kod Hebreja; stijena u Jeruzalemu je duboko prodirala u podzemne vode (tehom) i u Mišni kaže da je Hram bio točno iznad tehoma i kamen u hramu je skrivao "usta tehoma". U Machu Pichuu imamo kamen intihuatana koji markira solsticije i ekvinocije tj. 4 kardinalna pravca kao 4 planinska boga. Sličan masonski spomenik "Georgia Guidestones" imamo i Georgiji, centralni kamen oko 4 druga, poravnati sa ekvinocijima, solsticijima i Sjevernjačom.  Čak i u svicima sa Mrtvog mora piše da je Noina arka bila piramida (neki čak smatraju da je to Velika piramida u Egiptu). Možda je to alegorija na praocean i kamen koji izvire. Sama riječ arka se može povezati sa arch, luk; Noa je bio patrijarh (patri arch što znači "kamen luka" koji se stavlja na vrh luka/piramide i koji drži cijeli luk). Pored piramide u Egiptu imamo sfingu koja označava 4 kardinalne točke, kao što je u Asiriji bila Shedu/Lamassu koju su stavljali u parovima na vrata palača koja su bila usklađena sa 4 kardinalne točke. I Shedu/lamassu se sastojala od kardinalnih znakova orla, bika, lava i čovjeka. Noina arka je bila napravljena od bagrema tj. akacije; babul ili nilska akacija je predstavljala Drvo života u Egiptu, a od nje je po predaji napravljena Isusova kruna od trnja kao i Zavjetni kovčeg, sve kao simboli Axis mundi. Boginja Iusas je predstavljana u Egiptu bagremom kao Drvom života.
KUT DJEDA OD 23.5
TA WER; STOJI NA NEČEM SLIČNOM KAO ZAVJETNI KOVČEG, NA VRHU SU 2 PLOČE KOJE SU NA FARAONOVOJ GLAVI; MOŽE ZNAČITI 2 POLUTKE MOZGA I EPIFIZA
SLIČNO TA WERU U SUMERU

Oziris je slavljen i kao Bik u proljeće, djed predstavlja kralješke oko sacruma Bika, a ankh torakalni kralježak bika. Na crtežima su je to dvoje prikazivano uz was, Sethovu/Ozirisovu palicu., ta palica je u desnoj Ozirisovoj ruci gdje stoji kao Orion. Brod sličan ovome je imao Yima, u Perziji je bio bog podzemlja. Yima je, kada je stigao potop i zima, sagradio zdanje u kojem su bile sve biljne i životinjske vrste po nalogu Ormuzda. Slično kao Noa koji je bio opisivan kao svjetleći/onaj koji zrači, i Yima znači nešto kao svjetleći/zračeći. U Indiji je bio Yama, vjerojatno povezan sa divom iz nordijskog podzemlja Ymirom i kanaanskim Yamom. Ymir je isto učestvovao u potopu, bio je div čija je krv preplavila zemlju i stradali su svi divovi osim Belgemira.U Mezopotamiji brod kojim je plovio Ningirsu je bio magulla anna, a Ninurtin brod je bio magur. Ninurtu/Ningirsu se na wikipedii uspoređuje sa Kronosom/Saturnom. Prava je istina da ta božanstva u početku nisu predstvljala tu planetu, kasnije su svojstva pripisana saturnu. Jer bili su titan Kronos i primordijal Kronos, bog vremena. To se sve povezuje sa divom Orionom, u Indiji je zvan Kal purusha, kal je vrijeme a purusha nepromjenjiva svijest, nešto kao Šiva svijest (prakrti je materija tj. šakti). A satrun je zvan poslije "gospodar vremena" i "gospodar žetve". Orion se slavio kao početak žetve, sa srpom u desnoj ruci i povezivao se sa smrti, saturn je kasnije i taj epitet preuzeo. Bog Saturn je imao kosu, najvjerojatnije je to zato što Barnardova petlja u Orionu je u obliku kose, saturnov prsten je kasnije ta kosa. Kod nas su se 3 zvijezde orionova pojasa i nazivale Kosci. Barnardova petlja sa pojasom u obliku slova T jako podsjeća na astrološki znak saturna i srp i čekić. Kod nas je ulogu saturna preuzeo Dažbog/Hromi Daba (orion je hrom, saturn se najsporije kreće pa je i on zvan hrom). Utu/Shamash, Helios, Apolon, Dažbog su se često vozili u kočiji. To je sunce kada je na ruci Oriona i na "srebrnim vratima", ispred zviježđa Kočijaš. Ninurta/Ningirsu je bio sin od Ninhursag, ovo nin upućuje na orion, npr. Ninip se borio protiv bika. Ninurta se povezivao sa Siriusom, Merkurom, Orionom i Orionom/suncem na zalazu.. Hebrejski naziv za Orion je kesil, na kislev im je naziv za mjesec koji je u studenom i prosincu, Orion se tada najjasnije vidi. U studenom je slavljenje mrtvih (npr. dia de  muertos u Meksiku), u prosincu su bili razni blagdani svjetlosti (hanuka kod Židova) i saturnalia. Saturn je zvan kod Židova remphan, slično kao što su rephaimi bili divovi vezani za Orion. I El, ime koje se vezuje za saturn je svjetleći po Orionu (piktograf el je pastirski štap i glava bika), kao i Pan koji je postao sotona/saturn a bio je vezan za lov i zvan je pastir. Ključne riječi kod Oriona su pastir, lovac, svjetleći, Lucifer, pobuna protiv boga, pali anđeo, penis, voda i vatra, div, grobnica, smrt i uskrsnuće, krštenje, žetva, hromi, bezglavi, silni, moćni,  heksagram itd.
BARNARDOVA PETLJA


Opet se možemo vratiti na ovu sliku sa Izidom i Neftidom .Vidimo na slici kralježnicu bika i sunce koje je bilo među rogovima za vrijeme galaktičkog poravnjanja na vratima. Ovi rogovi ili uzdignute ruke su i hijeroglif za Ka, vitalnu esenciju koja razlikuje mrtve od živih. To je položaj molitve, u kršćanskoj ikonografiji na srednjovjekovnom latinskom taj je položaj nazivan orans/orant. Imamo kod Egipćana i Sahu, spiritualno tijelo. Sahu je u Egiptu bio Orion sa dijelom zviježđa Bika, Eridanusa i Zeca, slično kao što je u Indiji Mriga (jelen/antilopa) Orion sa Bikom i Sirijusom. Znači,dijelovi duše ka, ba (hijeroglif sokola sa ljudskom glavom kao Horus) i sahu ukazuju na taj dio. Mer ka ba, svjetlosno vozilo, ima i ka i ba u sebi, mer je svjetlost i koplje koje predstavlja Meru u tijelu. Ankh  predstavlja torakalne kralješke bika. A na njima u zviježđu Bika su Plejade, koje se počinju vidjeti u proljeće. Ankh se sastoji od tau slova i ovalnog ru, ru znači usta ili utroba. Tauru znači bik. Isus je razapet na sTAUROn/sTAUROs, u papirusu Bodmer je ta riječ skraćena na stron, na slici vidimo da su stavili T i R u obliku ankh križa, grč. theta i ro. Stauros na grč. doslovno znači stablo ili pol, znači axis mundi. To je uspravna linija križa koja se dotiče sa nebom, horizontalna/materijalna linija se zove horos. Ta riječ je bila u upotrebi kod gnostika, vjerojatno je uzeta od riječi Horus. Horus je kao princip označavao cikličnost u prirodi i limitirano vrijeme (zato imamo hora kao sat). Uzdužna linija je označava cjelovitost i neograničeno vrijeme.

Ankh bez tau je shen (to je sam ru), s njim su prikazivani lešinari boginje Nekhbet iznad faraonovog tijela. Shen je znači portal za prolaz duše, shen u Mezopotamiji ima Inanna i Utu/Shamash kad sudi duše ljudi, prikazan je na cilindru kao div Orion. Taj prsten sa 2 zmije su i na prikazima Ahure mazde, Ashura, izlaze kao božanstva iz njih.Sliči na slovo omega, omega slovo je znak Vage kada sunce ponire. Znak kao omega slovo je bio simbol nebeske krave Hathor  u Egiptu i Ninhursag u Mezopotamiji.. Autor Wayne Herschel tvrdi da je omega/shen portal, Alfa i omega kako sebe Isus zove je portal i znak Bika. Jer slovo Alfa je nastalo iz bikovih rogova i zarotirano je. Alfa i omega je na znaku chi ro, chi ro je Orionov križ, P su Plejade a S jen Sirijus koji je poravnat sa Orionovim pojasom (znakovito je da je Savao promijenio ime u Pavao). I on tvrdi da i svastika predstavlja Orion; ako uzmemo u obzir da svastika predstavlja i sjeverni pol, dolazimo do zaključka da ona predstavlja vrh Osi svijeta i Osi galaksije. Moguće je da je chi ro u Orionu jer je on pretkršćanski znak; tako su zvali Kronosa (po slovima u imenu) On je vječno vrijeme kao Orion i dijeli ime sa Saturnom. Znak chi ro je bio i Ozirisov monogram. I u tijelu imamo chi ro ukodiran. Zavisi iz kojeg se kuta gleda, chi/merkaba energija s kojom se ide u druge dimenzije izgleda kao križ, ankh i chi ro. Slično omegi je i velificatio, u njemu su predstavljana rimska božanstva.

CHI ENERGIJA/MERKABA IZ SVIH KUTEVA

CHI RO, PLEJADE, ORIONOV KRIŽ I SIRIJUS I ALFA I OMEGA
NEPTUN I VELIFICATIO


Osim mostova, simboli nebeskih vrata na zemlji su i lukovi.  Kod Kineza imamo mjesečeva vrata (to su "srebrna vrata"). Kod japanskih šintoista se vrata koje odvajaju profano od božanskog zovu torana. U Njemačkoj imamo Brandenburger tor sa kočijom quadrigom tj. zviježđe Auriga/Kočijaš iznad sjevernih Orionovih vrata i Bika. Korijen je kod tih riječi tor/bik. I u Paizu imamo sličan sa konjima, Arch de triomphe du caroussel. On je manji luk, najpoznatiji je Slavoluk pobjede, oko kojeg se širi 12 avenija. On je na Elizejskim poljanama, Elizejske poljane su kod Grka bile mjesto gdje idu heroji (u kršćanstvu imamo sv. Elizeja). Duše žena u poljane je pratila Iris, supruga Merkurova i veza između bogova i ljudi. Navodno i Elizejske poljane i Washington imitiraju Shambalu. U moderno vrijeme je napravljen i Veliki luk u Parizu, svi lukovi su na "povijesnoj osi" i markiraju Sirijus i Lugnadash  i koji je u kolovozu. Kod Hopi indijanaca su se u kolovozu svake 2 godine u čast Oriona izvodili plesovi zmije i antilope, antilopa/jelen i zmija su i u Indiji simboli Oriona. Helijačko izlaženje Sirijusa je Egipćanima bilo bitno jer je označavao vodostaj Nila što je bilo bitno za poljoprivredu, to je bio i jedan od najbitnijih perzijskih blagdana Tishtar ili Tiragan. To je lovac koji napinje luk, sličan je bio u Indiji Tishya (moguće je da je židovski mjesec tishrei po njemu nazvan kada je jesenja ravnodnevnica). Sirijus se nakon 70 dana u "grobnici" počinje vidjeti, počinje "pasja vrućina". Zato su Egipćani 70 dana držali balzamirali mumije i Židovi su navodno 70 god bili u babilonskom egzilu. Svi gradovi kuda je Crno plemstvo prošlo imaju epitet svjetleći ili svjetlost. Lugh je svjetleći Orion, po njemu je i London/lundinuim, Lyon/Lughdunum (Lugnadash je u lavu), Lugano, Luzern. Pariz i Venecija (ona je u znaku venere, lugnadassa i Bika) kao "gradovi svjetlosti", Lichen stein i Luxemburg (licht i lux je svjetlo), Austrija kao ausar/ausra (Orion i venera) Belgija kao Bel/Orion (tamo je EU parlament sličan Nimrodovoj/Orionovoj kuli babilonskoj sa ženom koja jaše na Biku). Imamo i Nizozemska kao Netherland. Ona je ispod zemlje, ali neteru su bili u Egiptu svjetleći stražari sa Oriona, znači može značiti zemlja neterua. I Nizozemsku zovu Oranje, po oranskoj dinastiji. Zastave u crveno bijelo plavim bojama vjerojatno isto vode porijeklo otud, Orionove zvijezde i nebula su baš u tim bojama. Imamo jednako tako crveno, bijelo i plavo masonstvo.
SLAVOLUK MAKEDONIJA SA 32 RELJEFA

Za raspored ulica i spomenike u gradovima koji su ključni Crnom plemstvu je zaslužan Domenico Fontana, arhitekt pape Sixta 5 koji je bio naše gore list iz Boke. On je uredio Rim, Washington, London, Pariz i Sankt Petersburg. Svoj amblem sa kruškama je promijenio u onog sa mletačkim lavom, iznenada su mu odnekud došli silni novci jer je Rim dotada bio nerazvijen . Obelisci su prenešeni iz Egipta i morali su biti u tišini uspravljeni jer je radnicima prijetila smrtna kazna ako se neko oglasi. Vatikan je napravljen na starom paganskom svetištu gdje su bile jake energije, u svim gradovima koje je radio su stavljeni obelisci pored kupola da pojačavaju energiju. Uspravljeno kamenje su stari narodi često dizali na zmajevim linijama, one su iste one akupunturne točke u tijelu.. Osmokračni križ na trgu Sv. Petra markira veliko galaktičko poravnanje, u sredini je obelisk kao antena. Sa strane je napravio 2 fontane koje sa obeliskom (koji je u biti  falus) čine Orionov pojas. I slažu se sa njim kada Orion/bikovi rogovi izlazi na zimski solsticij. Sv Petar je tu ključar, na slici vidimo kako njemu Isus daje ključeve nebeskih vrata.  Kada se spusti cijela slika na zemlju Plejade predstavljaju 7 rimskih brežuljaka. I u Jeruzalemu smo imali 7 vrata. Zlatna vrata su bila na zapadu i bila su ulaz na Brdo hrama, ta vrata su Zlatna vrata u Zmijonoscu. Sa suprotne strane su Jaffa vrata na istoku, to je Orion. Ta vrata su zvana i "ušica igle". U Isusovo vrijeme sva vrata osim ovih su se zatvarala preko noći, a i ova su bila zatvorena do pola. Tako da su se  trgovačke deve morale saginjati u koljenima i jedva bi prolazile. Sad drukčije zvuči ona Isusova izjava "prije će deva kroz ušicu igle nego bogataš u Kraljevstvo nebesko", Srebrna vrata su tu simbol Kraljevstva nebeskog. U toj izjavi ima još nekih skrivenih značenja, slovo Gimmel doslovno znači deva/kamila i bogataš koji želi dati milostinju siromasima, a slovo khof doslovno znači ušica igle.
VATIKAN KAO STARGATE KROZ SREBRNA VRATA
OBELISK, JEDNOROGOV ROG I ORIONOVA TOLJAGA NA ZIMSKI SOSTICIJ POKAZUJU NA SREBRNA VRATA

ISUS DAJE PETRU KLJUČEVE ZLATNIH I SREBRNIH VRATA

Kupola Sv. Petra ima 32 odjeljka plus otvor. Ovaj se obrazac stalno ponavlja kao na zastavi UN, 32+sunce ili otvor kao oko, krunska čakra u tibetanskom budizmu ima 32 latice.  Gotovo sve velike katedrale  i druge bogomolje neovisno o vjeri imaju 32 znakova plus sunce u sredini. Znaju često biti u 2 reda 16 i 16 kao na slikama dolje gdje su kupole svih važnijih katedrala počevši od sv. Petra, firentinske, Kristovog groba, Taj mahala, katedrale Notre dame i Boulogne itd.  Te kupole su kao mjesto uzašašća, u bazilici sv. Petra su se pape pokapale. Isto imamo u Washingtonu u Capitol dome, na svodu je slika apoteoze tj. uzašašća Georga Washingtona između 72 ornamenta, njegov grob je ispod svoda točno. Tamo je 33 bisti uokolo, 33 stepenice do kapitola (glava), 32+1 na podu i zodijak uokolo. Isto imamo u kubanskom Capitoliu, i tamo je rađeno prema načelima svete geometrije, pa imamo broj 32+1 u rotundi tj. stropu i 33 kolonade na fasadi... U Parizu su u Panteonu koji ima kupolu 32+1 pokopani framasonski prosvjetitelji Volataire, Rousseau, Zola, Hugo... U Španjolskoj se kraljevi pokapaju u El Escorialu, rađena je po uzoru na Solomonov hram i crkvu sv. Petra na 330 000 stopa, tamo je Valle de los caidos (pali kao Orion) u čast 33 872 republikanske i frankističke žrtve, Franco je bio caudillo. Vrtuljak "Londonsko oko" ima isto 32+1 sjedalice, to je ženski princip i imamo muški princip sat Big Ben. Vrtuljak je tu kao kotač dharme, život na koji se ukrcavamo, krug inkarnacija.  Isus je kod gnostika prikazivan zmijom na križu, u kabali šekina/zmija ide kroz 22 slova hebr. alfabeta i 10 sefira plus jednu skrivenu Daath, otud to 32+1. 22. slovo alfabeta simbolizira 22. psalam kada Isus umire. Isus se 2 puta naziva zaglavni kamen u poslanicama, i to u Petrovoj i Pavlovoj na kojima počiva crkva (to je vršni kamen u kupoli/luku/piramidi, u bibliji je "ugaoni kamen koji odbaciše graditelji").  Zato kupole imaju 32+1, Isus je umro sa 33 god. Tada je sunce u Raku doseglo najveću deklinaciju u od 33 stupnja. To je Kraljevski luk u masoneriji, zaglavni/vršni kamen i na njemu zodijački znak kada je sunce bilo na vrhuncu. Zato se i kaže da je Adam stvoren u središtu svijeta na istom mjestu gdje je Isus razapet, tu ima simbolike epifize koja je u središtu. Na američkom dolaru na jednoj strani su 32, na drugoj 33 pera. U budizmu se 32 i 33 bitni. Imamo 32 lakshane Bude, a bodisattva  Kuan yin  ima 33 pojavljivanja i 33 transformacije. Kuan yin ili Guan yin je u Japanu Kannon, avalokiteshvara bodhisattva.Taj termin označava "budinu svijest", androgino božanstvo koje može doseći prosvjetljenje i sići sa samsare, ali je odlučila pomoći onima ljudima da to isto postignu (odatle imamo riječ kanonizacija). Bodhisattva pazi na svijet između pojavljivanja dvaju buda. U budizmu imamo priču o silasku Gautame sa planine Meru/Sumeru sa vrha Trayastrimsa (znači 33), tamo je 33 boga. Trayastrimsa ima 8 neba prema sve 4 kardinalne strane, znači 32 plus centralno nebo koje je dom Sakre. Sakra je isto što i Indra.YAD VASHEM
OKO SA 16 ZRAKA IZ VIJETNAMSKE SINKRETISTIČKE RELIGIJE CAODAIZMA

KRŠĆANSKO OKO PROVIDNOSTI SA 32 ZRAKE

U filmu Terminator Spasenje imamo kiborga. Njegovo robotsko tijelo je ono niže, ljudsko je ono više koje on dostiže, krv i tijelo. U jednoj sceni stoji kao Spasitelj razapet, iznad njega je kupola sa uzorkom 32+1.

U UN i Capitol hillu je soba za meditaciju zatvorena za javnost. Tamo je 7 umjetnina koje su u duginim/bojama čakri. 7 prikazuje dugu iznad osobe u merkabi, dugino ili svjetlosno tijelo je ono koje vozi merkaba, znak je boginje Iris koja je veza između ljudi i bogova. Ona kao Merkur ide između gornjih i donjih svijetova. Iznad slike je leptir, leptir je predstavljao uznesenje kao feniks u svjetlosno tijelo koje se u Grčkoj nazivalo "to soma heliakon". Dugino tijelo je u budizmu sambhogakaya, zabilježeno je 160 000 transformacija u budizmu, javlja se još u manjem obimu u pravoslavlju koje je zadržalo dosta izvornog kršćanstva koje je slično budizmu i vedanti. Ostanu nokti i smanjeno tijelo, ono je dar asketima koji svojim životom podignu vibraciju iznad materijalne. Dugino/svjetlosno tijelo se spominje u Bibliji, kad se očitava božja ili anđeoska prisutnost, uvijek se spominje duga ili jaka svjetlost. Jaka svjetlost se opisuje i kao slava božja, dugino tijelo se nekad opisuje kao "ogrtač sa puno boja", taj ogrtač je patrijarh Jakov/Izrael proslijedio Josipu.. Duga i broj 33 znači u bibliji božje obećanje ili savez sa Bogom, imena onih koji su radili savez sa njim se spominju 33 puta: Jakov, Abraham i Noa. Kralj David je vladao 33 nad ujedinjenim Izraelom, a numerički izraz Davidove zvijezde je 33. Slava božja/dugino tijelo/preobraženje se u bibliji često događa na planini; Isus je doživio preobraženje na planini i Mojsije se vraća obasjan sa Sinaja (mjesečeve planine). Ovo imamo i u drugim religijama Buda i Oziris se vraćaju obasjani sa planine, Oziris se čak vraća sa mjesečeve planine.

Ezekiel 1,28: Kao što izgleda duga, kad se pojavi u dane dažda, tako je izgledala svjetlost oko njega. To je bio izgled prikazanja slave Gospodnje. Ja je vidjeh i padoh ničice na svoje lice. Tada sam čuo glas jednoga koji je govorio.

Otkrivenje 10,1: I vidjeh drugoga anđela jaka gdje silazi s neba, koji bješe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni;

Američka revolucija je provedena pod masonskom paskom, ali za razliku od francuske iluminati nisu bili toliko infiltrirani u lože. I Washington ih je spominjao i upozoravao na njih. Iluminatima/jakobincima ime isto upućuje na Orion; svjetleći tj. asirski lumazi  (ilu je svjetlost)i jakobinci po patrijarhu  Jakobu koji je bio predstavljao Oriona. I danas se kaže za Orionov pojas "Jakovljev štap" ili "Petrov štap". Jakovljeve ljestve do Boga je mliječna staza, a on se hrvao sa Bogom kao Orion, njegovo se ime spominje 33 puta (to mjesto prozove Peniel, u pasusu znakovitog broja 32,30 Postanka). . Dakle i Petar u ovom konekstu ključara je Orion. Masoni su baštinici znanja prvih graditelja i hermetista Hermesa Trismegistosa, prvi meštar je bio Nimrod/Orion tj. onaj koji se želio popeti do Jahvea sa kulom babilonskom, znači do ekliptike. Orion je jedini junak ispod ekliptike, ostali su svi iznad (Perzej, Herkul, Kefej, Volar), on simbolično predstavlja pad čovjeka i posljedični "istočni grijeh" (Orion=istok/orijent) koji se miče krštenjem kao kod Isusa i Horusa. Sfera ispod ekliptike je smatrana nekad i kao grob, isto kao kad je sunce ispod ekvatora u grobnici. Jahvea su gnostici smatrali za demijurga koji ljudima uskraćuje da budu kao bogovi. U srednjem vijeku su templari bili ti koji su čuvali njihovo znanje, stradali su na petak 13. i zato se smatra nesretnim taj dan. Kod Židova imamo 13 Majmonidovih korijena judaizma ili načela vjere. 13 je važan broj u masoneriji jer simbolizira opet borbu divova/rephaima protiv Jahve; prvi put se spominje u Postanku 14,4 gdje kaže da su rephaimi bili 12 godina podložni Kedorloameru, ali su se 13. godinu pobunili. U SAD je postojao klub 13 (Disney je imao klub 33), čak 5 predsjednika SAD su bili članovi. Puno ih je bilo i u društvu "Lubanja i kosti". I na znaku društva "lubanja i kosti" koji predstavlja Orion je broj 322 (vatikanska bazilika se počela radit između 319 i 322., možda je tu poveznica). I taj broj predstavlja pobunu protiv Jahve, jer u Postanku 3,22 kaže:

Tada reče Gospod Bog: "Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!"
SKULL&BONES

U Washingtonu je posebno interesantan ovaj pentagram prema dolje iz sjedišta 33. stupnja škotskog obreda koji ide do bijele kuće. Pentagram prema gore je uzdizanje kundalini energije u čovjeku, od materije prema eteru/akashi, od malkuta do ketera. U kabali to svjetlo koje se uzdiže je Ohr hozer, predstavlja ga 7. slovo zayin koje se sastoji od slova Vav i krune, 7 je manifestacija božanskog. Pentagram prema dolje znači svjetlost koja ide na 2 vrha pentagrama ili keter u kabali u cikcak liniji do malkutha. To svjetlo se zove Ohr  Yashar, predstavlja ga 6. slovo Vav koje označava 6 fizičkih dimenzija i sponu neba i zemlje (označava jakovljeve ljestve i kičmu).Znači masoni simbolično upravljaju Bijelom kućom. Pentagram je inače bio simbol Pitagorejskog društa, znanja koja su baštinili masoni. Kether u kabali je sephira iznad glave, ona je pola veza sa čovjekom, pola sa svjetlosti ain soph aur. Shekinah/svjetlost se spušta do preko ketera do malkutha i tamo spava, kad se probudi uzdiže se po kralježnici do mladoženje i onda nastaje hierogamos tj. sveti brak, individualno se spaja sa kosmičkim. Gore je u keteru ehieh, muška sveprožimajuća kosmička statična svijest, isto ono što je Šiva svijest u Indiji. S njom se spaja shekina/ashera, veoma je interesantno kako je na hebr. božje predstavljanje Mojsiju kod gorućeg grma "ja sam koji jesam". Dakle na hebr. je Ehieh asher ehieh,ehieh je ta muška svijest neodređena vremenom (koji je bio, koji je i koji će biti). I ovo je iz Egipta, tamo je neizrecivo božje jedinstvo "ja sam koji jesam" bilo Nuk pu Nuk.


ISUS U DUGINOM TIJELU

BUDA U DUGINOM TIJELU

DUGINO/SVJETLOSNO TIJELO U MERKABI U WASHINGTONU,IZNAD GLAVE JE LEPTIR
PENTAGRAM IZ SJEDIŠTA 33. STUPNJA I GORNJI KRAK NA BIJELOJ KUĆI

ENEAGRAM

U vortex matematici postoji obrazac koji se ponavlja 1,2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5 itd. Isto tako se i embrij i stanica razvijaju 1, 2, 4, 8, 16, 32...Ovdje se vidi da su brojevi 3,6,,9 izuzeti iz obrazaca i da predstavljaju vektor iz 3. u 4. dimenziju .   Kad brojke poredamo u eneagram, koji je na Zapad donio Gurđijev od sufija) dobijamo to da 3 upravlja sa 1,2  i 4, a 8 sa 5, 7 i 8. Broj 9 je izuzet iz tog obrasca, on je zbroj obe 2 strane. Zbroj svih kuteva u krugu raznih geometrijskih oblika daje uvijek 9, ovdje vidimo zašto se neke brojke u raznim religijama. 1260 i 144 000 se spominje u "Otkrivenju" i u raznim religijama. Pentagram dijeli  krug na petinu, na 5 dijelova od 72 stupnja i kutevi su 108, heksagonu je zbroj kuteva 720. Imamo 72 000 nadija u tijelu sa svake strane (ukupno 144 000), 72 demona Goetie, 72 imena boga u kabali, 72 Sethova zavjerenika koji ubija Ozirisa itd. Mjesečev 108 je sveti broj u istočnim religijama, imamo 108 imena Šive, Višnua, Bude, Balarame...Kinezi razlikuju 36 dobrih i 72 loše zvijezde što daje 108. 3 šestice svaka na kvadrat daju 108. Pola eona od 2160 je mjesečev broj 1080 i kad tome dodamo sunčev broj 666 dobijemo 1746, broj koji u židovskoj gematriji označava hieros gamos tj. sveti brak (svi ovi brojevi daju 9). Isusovo rodoslovlje po Mateju sadrži 27 generacija po 40 godina i traje 1080 godina. U Vedama 108 predstavlja kreaciju i postojanje univerzuma; 1 je za Boga, 0 za ništavilo i 8 za vječnost. Udaljenost između Sunca i Zemlje je 108 radijusa sunca, a udaljenost između Mjeseca i Zemlje je 108 radijusa Mjeseca. Radijus sunca je opet 108 puta veci od Zemljinog. Krug u Stonehengeu je radijusa 108 stopa (33 metra). U blizini Angkor Wata je Phnom Bakheng, vidimo da su mjere te građevine simbolične na više nivoa.
Znači 3,6,9 je prijelaz u drugu dimenziju, sve tri brojke se spominju u evanđeljimam kod razapinjanja. Treća ura počinje raspeće, 6. ura tama i 9. ura Isus umire. U obliku eneagrama i zvjezdanih vrata je i Solomonov pečat, ključ je opet Orion; tu vidimo da su ostale zvijezde Plejade.
3,6,9 SU BOŽJA MANIFESTACIJA I TROKUT PREMA GORE/ŠESTAR, OSTALE SU ŽENSKA ŠAKTI FIZIČKA MANIFESTACIJA I OBLIK KUTOMJERA I TROKUTA PREMA DOLJE
RA I ENEADA EGIPATSKIH BOGOVA TJ. 9 BOGOVA

RA NA VRHU I 9 BOGOVA I KABALISTIČKO DRVO ŽIVOTA SA 10 SEFIRA. GEB STOJI NA ISTOM MJESTU KAO GEBURA
U Egiptu je postojala Velika eneada tj. 9 glavnih bogova. Prvi je bio Atum, vjerojatno se po njemu zove ono što je bilo prvobitno npr. atom Adam... njega je zamijenio Ra iz kojeg je sve poteklo, on je isto što i ain soph aur kod Židova. Ra je svjetlosna točka i jedinstvo iz kojeg sve emanira, označavao se circumpointom. Zatim na egipatskom Drvu imamo Shu i Tefnut, Geb i Nut, Oziris i Izida, Set i Neftida. Ovo je duhovni svijet, na dnu egipatskog Drva života još dolazi Horus koji je zemaljski vladar. On je u kabalističkom Drvu života malkuth ili materijalno. Malkuth je u kabali sefira koja se dira sa klipotom, tj. donji svijetom koji zrcali gornje Drvo. Isto tako je Horus veza sa Donjom eneadom koju su predstavljali bogovi koji idu u donje svijetove (Thoth, Anubis, Maat, Horusovi sinovi...). Egipatsko Drvo života su preuzeli ofiti, spominje se u njihovom centralnom tekstu Dijagram. Vjerovali su u nebeskog čvjeka Anthropos. Od njih su Židovi preuzeli i Drvo i nebeskog čovjeka Adama Kadmona.
FILMOVI "ODISEJA U SVEMIRU", "STARGATE" I VATIKAN

Gore vidimo scenografiju za kviz "Potjera". Panel kao ulaz u stargate koji je u obliku torusa. I u njemu sjedi lovac Orion, baš na sve načine se sublimalno ukazje na portal oriona. U  torusu je 72 odjeljka, 7 stepenica je do njega. Natjecatelj koji prođe 7 stepenica se "reinkarnira" i igra dalje. Dolje je scenografija iz emisije "u svom filmu", prikaz Oriona sa 3 zvijezde oko pasa i razdvojena 2 polukruga kao vrata.
2 SLIKE DOLJE EMISIJA "ŠKOLSKI SAT": ORION NEBULA U VRATIMA I LIJEVO OD NJE ZVIJEŽĐE PAS SA SIRIJUSOM I UOKOLO MERKABE


KVIZ ŠIFRA SA 2 WAS PALICE I STUPOM DJED IZA VODITELJA SA 32 ODJELJKA I KRUGOM NA VRHU KAO 2 SLOVA C KOJE JE 3. SLOVO I TVORE 33

STARGATE I KUPOLA KAPITOLA
APPLE INC. 8+1 ODJELJAK I  32+1, KRUŽNI ZNAK JE U TROKUTU

TORUS

Vorteks matematika se bavi torusima. Torus je obilik energije koja cirkulira kroz sve. I atoma, i čovjeka, i planete i galaksije, torus je u obliku jabuke koja se toliko spominje u mitologijama. U obliku torusa su i zvjezdana vrata. u filmu "Zvjezdana vrata" vidjeli smo da je stargate u obliku eneagrama (nekad je u obliku osmokračnog križa), ulazna rampa je na 3 i 6, a ključni dio koji treba dešifrirati na broju 9. U filmu kažu da je to Orion, znak ima oblik šestara sa krugom na vrhu (može simbolizirati alfa i omega). A gdje taj šestar još vidimo? U Orionovoj maglici/nebuli koja se nalazi ispod 3 zvijezde, tamo je veliki prazan prostor i mjesto gdje se naš sunčev sustav rodio gdje se rađaju zvijezde. I zato su svi stari narodi upućivali na Orion, on je u Indiji zvan prajapati kao kreatorska sila. Ellen G. White je u svojim vizijama opisivala otvoren prostor u Orionu odakle je čula božji glas..Danny Wilten je otkrio veoma zanimljive stvari: Orionova maglica korespondira sa glavom i epifizom/hipofizom, nu je našao na slici Boga koji pruža Adamu ruku.. Našao ju je i na brojnim slikama. Tamo je pinealna žlijezda/epifiza, Velika piramida pokazuje točno na mjesto Orionove maglice i kad se crta produži do "srebrnih vrata". Epifiza upravlja gradnjom tijela, logično je da je treće oko u Orionu ako je korijenska čakra u centru galaksije, galaktička rijeka završava u Orionu i rogovima Bika. Bogojavljanje,/teofanija ili Epifanija (epi+phanes tj. pojaviti se u epifizi, teofanija je pojava Boga) je kod pravoslavaca sveta 3 kralja koji su 3 zvijezde Oriona, u Egiptu se slavilo rođenje Aeona, boga vremena. Ta maglica djeluje kao utor za orionov mač pa je nekad i tako zovu. U istri imamo preslik Orionovog pojasa; 3 brežuljka Mordele i do njih su Picuge koje se odnose kao mač u odnosu na pojas. Sobe u piramidi markiraju os galaksije prema Orionu i os svijeta/axis mundi prema sjeveru. Sjeverna zvijezda (koja se mijenja zavisno od precesije) je kod nekih naroda i zvana "oko svijeta" jer je na vrhu axis mundi tj. stabla koje ide kroz zemljinu os. Znači, oko galaksije je u Orionu, a oko zemlje u sjevernoj zvijezdi.
ORION MAGLICA I NIL

ŽLIJEZDE U GLAVI, PIRAMIDA I ORIONOVA NEBULA

ORIONOVA NEBULA I GLAVA

LEONARDOVA SLIKA "KREACIJA ADAMA" KORESPONDIRA SA GLAVOM

ISTA SLIKA I SA ORION NEBULOM
HOPI NASELJA SA PINON NA MJESTU NEBULE

U Arizoni imamo mjesta koja su Hopi indijanci napravili prema slici Oriona. 3 zvijezde su Prva, Druga i Treća Mesa a mjesto gdje upućuje Kraljeva soba se zove Pinon! Kraljičina soba korespondira sa pituirarnom žlijezdom, a 6. čakru su nekad zvali i čakra 3 zvijezde, i danas se u Indiji crtaju 3 linije na čelu. . Židovi Boga zazivaju i sa shin, to slovo ima 3 vrha, i označava vatru/3 gornje sephire/božansku svijest. Židovi taj taj shin stavljaju na mezuze koje stave na dovratnike kuća, to simbolizira Jahveovo ubijanje prvorođenih egipatskih beba. Kinezi za Orion kažu shen što znači 3, shen je u taoizmu božanski duh. Orionove boje su crvena, bijela i plava, na slici vidimo te boje u obliku trokuta gdje vrh trokuta prelazi Isusov pojas gdje bi trebalo biti svevideće oko. Na dovratnike kuća svećenika sinkretističke religije santeria koja se prakticira najviše na Kubi i koja je iznikla iz afričke yorube stavlja se isto svevideće oko. Svevideće oko kao amulet je i u hamsi, ruci koja se stavlja na vrata u zemljama Magreba protiv urokljivog oka, čak su ga i Židovi koristili i slično je mezuzi.


Šestar je u biti oblika neke piramide,a krug je svevideće oko (kad bi spojili linijama gornji trapez Oriona dobili bi troku na svevidećim okom na vrhu gdje je maglica).  Svevideće oko korespondira sefirom daath. Na hebr. daat je dalet ayin tau, dalet je vrata, ayin oko, a tau je potvrda toga. Veoma interesantno je da je dalet na paleohebrejski u obliku trokuta, a ayin u obliku oka. U rajskom vrtu Drvo spoznaje je bilo na sredini vrta, na hebr. ono je cheit eitz haa daat. Daath se po kabali nalazi na sredini  između 2 moždane polutke, to je istočnjačka ajna/bindi čakra, 6. čakra koja je 3. oko. 2 polutke su muška chokmah i ženska binah, sve 3 čine treće oko. Kroz daath su Adam i Eva istjerani iz vrta, to je čovjekov pad u malkuth/assiah/zemlju. U židovskim tekstovima kažu da su Adam i Eva bili u svjetlećoj odjeći prije pada.. Kabalističko drvo života je podijeljeno u 4 sfere: assiah je materijalno, duša i duh su briah i jetzirah, a božansko je aziluth. kad spojimo aziluth /vatru i briah/vodu, dobijemo heksagram sa daathom u sredini. Kabalisti razlikuju 5 duša koje odgovaraju sferama i pripadajući sefirama: Nefesh za assiah, ruach za yetzira, neshama za berya (ona se reinkarnira, kod njih je reinkarnacija gilgul. Nju je jako zrak Jahve upuhnuo Adamu), chaya za aziluth i yechida koja ide do božanskog. Termini u kabalističkom drvu života su uglavnom iz grčkog: neshama dolazi od anasema tj. dah, nefos je na grč. "božanstvo sa oblaka", Adam Kadmon dolazi od kekadme što znači svjetliti i adamas tj. "rijetki dragulj", a sefira od zephyro što znači dragulj kako su čakre na istoku nazivane. Sfere su vjerojatno iz Egipta: tamo smo imali Ta, Pet, Duat i božansko. Oziris kao božanski vladar koji vlada nad sferama nosi heku i nekaku; heka je pastirski štap, a nekaku ima 3 nastavka koja simboliziraju 3 sfere i s njim se odvaja žito od kukolja.
6 sephira iznad malkutha se u kabali zovu "mali Adam" , "malo lice", mikroprosopus ili zeir anpin, simboliziranih šestokrakom zvijezdom ili kockom. U svijetu arhetipova/aziluthu je "dugo lice", makroprosopus ili Adam Kadmon, arhetip po kojem je napravljen čovjek. Ovo označava individualno i božansko, između donjih individualnih i 3 božanske gornje sephire je ambis (negdje u razini daatha) koji se prelazi merkabom, svjetlosnim vozilom. O ovome priča Merkaba misticizam i hekhalot literatura, hekhalot znači Metatronova palača u koju je Ezeikel došao kočijom/merkabom. I tu imamo manju i veću palaču (u taoizmu je epifiza nivan palača) i veću i manju kočiju. Ambis odgovara istočnjačkom Šiva/Rudra granthiju /čvoru, imamo još i Brahma i Višnu čvor kao zapreke između svijetova. I u hasidskoj yichudim meditaciji se priča o Većem jedinstvu (yichuda ila ah) gdje je kreacija jedno sa božanskim i manjem jedinstvu (yichuda tata ah) gdje je na nižem stupnju.  Aziluth/svijet arhetipova/veza sa božanskim u tarotu je velika arkana, 22 karte korespondiraju sa 22 slova koja su gradivni elementi univerzuma . Mala arkana se odnosi na osobno. U misterijama smo imali manje misterije koje su bile tjelesne i veće, nebeske misterije.  I u budizmu imamo slično, hinayana je "mala kočija" ili " malo vozilo" za individualno ostvarenje, mahajana je vozilo za postizanje "Budine svijesti"(sammasambudha, osobe na tom putu su bodhisattve). U taoizmu isto imamo manju nebesku cirkulaciju/mikrokosmos i veliku zvjezdanu cirkulaciju/makrokosmos. Ovo je približno isto kao u kabali: 7 duplih slova odgovaraju planetarnim sferama u donjih 7 sefira. Imamo još 12 jednostavnih slova (zodijak) i 3 osnovna slova. Ta tri su aleph, mem i shin i oni odgovaraju elementima zrak, voda i vatra  Kreacija je tekla od božanskog preko zraka (aleph  simbolizira i Krista kao simbol spoja M i Ž) i zatim na M i Ž elemente vatru i vodu. Osnivač društva "Thule", barun R. von Sebottendorf, je opisivao vježbe turskih masona koje su veoma slične onima jezuita, sufija/derviša, zen budista i taoista koji prakticiraju duhovnu alkemiju. Vježbe su kodirane čak i u Kuranu, u njima se vježba pomoću 3 slova I, A i O (što je grč. ime tetragrama JHWH) koje je simbolizirao runama is, ar i othal.. I je tu zrak i stvaralačko i ono se dijeli na A tj vatru/duh/muški princip i O tj. vodu/materiju/ženski princip. U  alkemiji su to merkur/živo srebro, sumpor i sol, ti se i okusi osjete u ustima nakon vježbanja. Taoistička duhovna alkemija je slična, Putem svile su se znanja miješala. Taoistima je cilj transmutacija vitalne energije chi u jing i shen i obratno.
U alkemiji također, imamo mali i veliki "kamen mudraca". Gornje čakre/sefire ili veliki kamen mudraca je u Sumeru bio she manna, na akadskom znači "vatreni kamen za dosizanje visina", u Indiji je vimana, mayura piccha ili  chintanami što isto znači "vatreni kamen". Sve je to isti simbol, u svim filozofijama je cilj dosizanje svjetlosnog/duginog tijela. Mayura je sveti  paun, mayura picha su 3 paunova perca sa očima, chintamani je sličan trodijelni kamen. Ovdje sve to vidimo, kraljevski simbol fleur de lis je nastao iz Chintamanija. Chintamani je kamen uz pomoć kojeg se dolazi do svjetlosnog/duginog tijela za života,  to je magnum opus i krajnji cilj alkemije kao kamen mudraca. U Egiptu je to predstavljalo 3 lista shamrukh, do je došlo do Irske gdje je djetelina shamrock. U Irskoj imamo puno trodijelnih prikaza koji vjerojatno predstavljaju chintamani, osim shamrocka tu je awen, triquetra, triskele. Awen su 3 čavla/stupa, Awen su Židovi zvali egipatski On/Heliopolis koji znači doslovno "mjesto stupova". Cintamani je navodno došao sa Siriusa; i kod Aboridžina imamo priče o čudesnom kamenu alcheringi kojeg su donijeli zvjezdani ljudi. Cintamani se i inače zove "dragulj koji ispunjava želje", koncept trostrukog draulja je temelj budističke vjere: Buda kao učitelj, dhamma kao njegovo učenje i sangha kao zajednica koja živi po njegovim učenjima. Cintamani je pao sa neba.I u kršćanskoj ezoteričnoj tradiciji se spominje kamen koji je pao sa neba. Lucifer je bio optočen sa draguljima i nakon borbe i njegovog pada sa čela mu je ispao zeleni smaragd što je značilo zatvaranje čeone čakre kod ljudi. Mani je na sanskrtu dragulj i spominje se često; kao kamenje ratnasi koji su izašli iz oceana Amrite i kao syamantaka mani.

 Gore vidimo bodisatvu tj. budinu svijest. Prvi je u duginom tijelu, drugi ima halo oko glave. Prvi nosi cintamani kamen  na ruci blizu grudi. Drugi ima cintamani prozirni na ruci
 Na gornjoj slici Isus nosi cintamani na grudima, u lijevoj ruci mu je prozirni cintamani. To je "Kraljevska jabuka" koje se daje papama i plemstvu. Jabuka je simbol prosvjetljenja, označava 3 gornje sephire. Na slici dolje ga ima engleska kraljica Elizabeta 1, na štapu joj je i cintamani sa 3 vrha.


ISUS U DUGINOM TIJELU, NA GLAVI JE HALO I 3 CRTE U OBLIKU KRALJEVSKE JABUKE

Najskuplja slika na svijetu "salvator mundi" ili Spasitelj svijeta. U Isusovoj ruci je prozirni kamen cintamani sa 3 točke koje je Leonardo ucrtao. Prema nekim teorijama, Isus je izgubljene godine o kojima nema ništa u Bibliji proveo u tibetanskom samostanu Hemis, tamo je pronađen dokument o životu sv. Isse (tako i muslimani zovu Isusa).
PTAH 


GRB CRNE GORE SA ŽEZLOM I JABUKOM; DVOGLAVI ORAO JE SIMBOL ZADNJEG STADIJA ALKEMIJE I ŠKOTSKOG OBREDA

CINTAMANI VATRENI KAMEN NA ZASTAVI TIBETA; U PUNOM KRUGU BI BILE 32 ZRAKE PLUS SUNCE
GORE SU ALKEMIJSKI ZNAKOVI U OBLIKU KRALJEVSKE JABUKE I BROJA 33 ZA MINERAL CINABARIT KOJE JE KORISTILO PLEMSTVO ZA CRVENU I GRIMIZNU BOJU, U JUŽNOJ AMERICI JE BACANO NA GROBOVE VLADARA. U TAO ALKEMIJI 3 DANTIENA SE ZOVU 3 POLJA CINABARITA. DVOGLAVI ORAO/FENIKS JE SIMBOL 32 I 33 STUPNJA ŠKOTSKOG OBREDA, NA 33 IMA KRUNU. CINABARIT JE ZVAN FENIKSOVA ILI ZMAJEVA KRV
Gore na slici vidimo znak za riječ KUR, 3 kamena/trokuta kao cintamani, kamen koji je po predaji sa Siriusa/Oriona. U Mezopotamiji podzemni svijet Kur  korespondira sa Orionom; riječ kuru na asirski je sila/snaga (Orion silni), a na sumerski znači oko svjetlosti/svjetlost/sjaj/moć/očišćenje/bljesak. Odatle riječ kuran, kuranos znači prosvjetitelj.
Na grbu Mongolije imamo cintamani iznad krilatog konja Tulpara (cintamani  zovu chandmani), ispod je lotos( na samoj zastavi su čakre između ide i pingale sa zadnjim mjesecom i suncem). Krilati konj i zmaj se izmjenjuju, na grbu Butana je isto lotos, cintamani i M i Ž zmaj. Slični krilati konj Lungta koji je nosio cintamani je kod tibetanske prebudističke bon religije imao više značenja (čakre i unutarnja alkemija), između ostalog je predstavljao 5. element, eter ili kvintesenciju i os svijeta oko 4 kardinalna pravca. 4 kardinalne točke su predstavljane garudom, zmajem, bijelim tigrom i snježnim lavom. 5. element u sredini između ostala 4 kod Kineza predstavlja žuti zmaj. Taj žuti zmaj opet predstavlja isto: os galaksije i svijeta, on je zoomorfno utjelovljenje Žutog cara koji je rođen od djevice koja je zatrudnila od zrake sa zviježđa Medvjed, žuta boja je kod Kineza 5. element i os svijeta.  I na kraju je uzašao u nebo. Opet je simbolika Isusa i 4 kardinalne točke slična ovome, Isus i treba doći 2. put na krilatom konju. I u ostalim religijama avatari/proroci dolaze na krilatom konju: u hinduizmu treba doći Kalki, u islamu je Muhamed na Buraqu išao do 7. neba, sličan je bio Haizum, konj anđela Džibrila koji ide kroz nebeske sfere.
KRILATI KONJ IZMEĐU 4 ELEMENTA

Broj 49 je bitan broj u budizmu i judeokršćanstvu. To je broj dana koliko je Buda meditirao ispod Bo stabla i broj dana koliko duša provodi nakon smrti u bardu prije nego se utjelovi u novom tijelu (epifiza se počne razvijati). Kod Egipćana, prva božanska dinastija se sastojala od 7 bogova (od Ptaha do Horusa), a do početka faraonske vladavine je bilo 49 božanskih ili polubožanskih vladara. U judaizmu, brojanje omera je 49 dana između Pesaha i Shavuota. Na 50. dan je Shavuot ili Blagdan sedmica, simboličko primanje Tore što se slavi kao ponovo rođenje, i to pada u Shivanu, kada je sunce na "srebrnim vratima" (datum je nestalan). U etiopskom judaizmu "Knjiga jubileja" je kanonska; opisuje stvaranje u 49 dana, a od stvaranja svijeta do saveza na Sinaju kada je Jahve Židovima dao Toru prošlo je 49 jubileja, jubileji su periodi od 49 godina. Na 33. dan brojanja Omera se slavi Lag BaOmer, slova Lamed=30 i gimel=3 daju 33, taj dan je Shimon bar Yochi primio Zohar, "knjigu sjaja". On pada 18. mjeseca Lyara (znači "svjetli") tj. Bika, još jedan mističan broj. U kršćanstvu imamo isto; 50. dan nakon Kristova uskrsnuća (što pada na židovski Pesah/Passover, kada sunce prelazi ekvator i "uskrsava") slavi se silazak Duha na apostole u Jeruzalemu (u Knjizi o carevima priča se o Iliji i božjem ognju koji pada na pedesetoricu), znači ponovno rođenje, sličan koncept kao u budizmu i judaizmu. Proslava uskrsnog otajstva se razvija kroz 7 tjedana, 7x7=49. Na Sinaju kad je Mojsije prmio Toru, Jahve govori ognjem i grmljavinom i Mosije silazi obasjan svjetlošću, a Duh sveti vatrenim jezicima.U pentekostalnim crkvama vjernici upadaju u trans i govore nepoznatim jezicima, u taoizmu se isto spominju kosmički jezici koje ne razumije ni onaj koji govori.  To je i navijestio Ivan Krstitelj, on krsti vodom, a Isus će krstiti vatrom i Duhom svetim. Kad dodamo shin/vatra na ime Jahua/Jahve dobijemo Jahashua/Isus. Tetragramaton JHWH predstavlja tijelo i 4 elementa (svako slovo svoj element i svijetove Aziluth, Briah, Jetzirah i Assiah), slovo shin u sredini riječi znači ekvilibrij i tu predstavlja duh/eter ili 5 . element.

Znači, ponovno rođenje je broj 50 nakon broja 49. 7x7 se spominje u teozofiji, grčkim mitovima i mitovima Dogona koji su vezani za Sirijus (svaki od 7 prvih poglavica se žrtvovao nakon 7 godina vladanja, ukupno 49 godina). Moguće je da je to zbog toga što Sirijus B kruži oko Sirijusa.  A u razdoblju između 49 i 50 godina, a interesantno je da se Sirijus spominje u stihu 49 Surata al najima u Kuranu: "A on je gospodar Sirijusa". U Bibliji se stavranje neba i zemlje opisuje u točno 49 riječi. Po nekim tumačenjima, Bog je stvarao 7 svijetova i svaki je stvarao 6 dana i 7. dan odmarao. Svijetovi traju 6000 godina, nakon čega dolazi rat pa zatim  mesija i mir koji traje 1000 godina (to je vjerojatno isto ono o ciklusu u teozofiji gdje imamo 7 rasa od kojih svaka ima 7 subrasa). Četveroglavo slovo shin označava svijet koji dolazi. U Bibliji to doba se opisuje u Izaiji"kada će mačeve zamijeniti plugovi", isto se u kršćanstvu očekuje drugi dolazak Krista i vladavina mira 1000 godina.Mi smo sada po židovskom brojanju u 5779. godini od Kreacije,u Zoharu piše da će spasenje doći kroz slovo Vav koje ima numeričku vrijednost 6 (vav označava kičmu). Obično slovo shin se sastoji od 3 slova Vav (666) i ono označava sadašnji svijet. Kao što piše u otkrivenju 666 je znak čovjeka, on je stvoren 6. dan, radi 6 dana i 7. odmara i Mesija dolazi nakon 6 milenija. Vav se piše u obliku čavla, bila su 3 čavla na križu. 3 šestice imamo i u www, veoma je interesantno da su u srednjem vijeku kabalisti išli za tim da identificiraju neizrecivo božje ime tetragram YHWH. Pitagorin tetraktis objašnjava slično kao Drvo života cijelu kreaciju kroz 10 sfera, od monade, preko 2 pola i trijade sve do fizičkog manifestiranja 4 elementa. Uzeli su Pitagorin tetraktis i zbroj je iznosio 72 (ovako je Henok napisao ime božje u istostraničnom trokutu kojeg je zakopao ispod Solomonova hrama zajedno sa pretpotopnim znanjem). Zatim su uzeli Toru i našli 3 pasusa (Izlazak 19, 20 i 21), stavili pasuse jedan iznad drugog (po njihovom Temurah kodiranju) i svaka je od 72 kolumne od 3 slova postalo je jedno ime božje izvedeno iz YHWH.. Dodali su sufikse ih (anđeo milosrđa) ili el/al (anđeo suđenja), znači 36 svaki. Sva 3 ova poglavlja Izlaska počinju sa w, tako da imamo 3 w: wayisa, wayabo i wayet (u gematriji je to 666 ili 18). I danas se među rabinima priča o 72 skrivena tzadika, 72 mudraca koji žive među ljudima i sliče na ljude i koji u teškim vremenima preuzmu vodstvo. 36 tzadika žive u Izraelu i 36 ih živi van Izraela (18. slovo hebrejskog alfabeta je tzadi). 72 anđeoska imena koja su izvedena iz 3 pasusa Izlaska se kolektivno zovu Shem HaMephorash. Svaki od anđela utječe na 5 stupnjeva zodijaka (znači 6 ih treba za 30 stupnjeva koliko jedan znak pokriva), i oni su podijeljeni u parove 36 anđela dana i 36 anđela noći. Prema legendi, izricanje 72 anđela Shem HaMephorash iznad Golema (čovjeka napravljenog od gline) ga je dovodilo u život. Solomon je također komunicirao sa 72 demona, isto kao što je Isus imao 72 apostola koje je 2 po 2 slao u gradove. Ovo je sve opet iz Hermesovog učenja; on nam govori o 12 znakova zodijaka i svaki ima 3 tajanstvena dekana koji odvajaju zodijak od ostatka svemira ( u astrologiji 3 dekana su oko svakog znaka i to 10 stupnjeva svaki). Dekani siju sjeme iz kojeg rastu pozitivni ili negativni daimoni. Osim dekana, Hermes spominje i liturge, kojih je navodno 108 (3x36). Zato u crkvi imamo izraze vezane uz astrologiju: kardinal, đakon (deacan), liturgija...Hermes je navodno donio u Egipat pretpotopni anđeoski jezik kryon kojim se može komunicirati sa anđelima. Biblijski Hermes je Henok/Enoh koji je hodio sa Bogom i bio uzdignut na nebo (kao i Hermes), enohijanski jezik (u filmu Stargate koriste i njegove simbole) je nekako došao do okultista i alkemičara Johna Deea koji je bio savjetnik Elizabete 1 (na slici sa kraljevskom jabukom i cintamanijem). Engleska je tada se širila i vodila rat sa Španjolskom (osnovana je Istočnoindijska kompanija). John Dee je sve zapisao u svoj dnevnik, navodno su mu anđeli pomogli da digne oluju na španjolske brodove. Bio je i kod Stefana Bathorya (muž Erszebet), i napisao je magijski grimorij o otvaranju 49 vrata mudrosti.
TETRAGRAM JHWH U TETRAKTISU ČIJI JE ZBROJ 72
Golem je lik kojeg su u srednjem vijeku popularizirali kabalisti iz Praga. Tamo je statua golema koji jako podsjeća na Dartha Vadera. Darth ima na glavi masku u obliku tetraktisa i znaka Kohana, i kapa mu sliči na njihovu. Na prsima mu je oprsnica svećenika Kohana sa 3 linije na hebrejskom.Na prvoj liniji piše "otac subota" (to je Jahve). Na drugoj liniji piše "dok ne padne". I na trećoj su 2 riječi: GLM (golem) i tsits (ime oprsnice). Golem je lik koji služi za zaštitu Židova, ali se nekad otrgne kontroli i potrebno ga je deaktivirati šabatom.
STATUA GOLEMA U PRAGU

Kether/krunska čakra je otac, chokmah sin, a binah je gornja šekina koja se vezuje uz demijurga Ha shem (donja šekina spava u malkuthu), daat je znanje. To u kršćanstvu predstavlja slika Boga koji je Otac, Sin i duh sveti koji je zamijenio ženski princip. Na slici dolje vidimo Boga u trokutu između 3 zvijezde Orionove maglice/3 gornje sephire. I vidimo troglav prikaz, troglavi bog je bio Lugh/Lugus/Loki kao aspekt Oriona (kod nas Triglav koji se slavio u isto vrijeme ljeti). Troglavi aspekt uvijek vezujemo uz Orion i zviježđe Pas/Sirijus, imamo troglavu boginju podzemlja Hekatu i psa Kerbera. Lugh je inače u Indiji poznat kao Lokesvara (on je isto kao avalokiteshvara/bodisattva), u Nepalu je chintamani Lokeswar bio aspekt koji je dijelio dragulje i zdravlje, tamo je 108 formi Lokeswara. Lugh je bio poznat i kao Svjetleći, Gospodar 4 elementa, Svjetlonoša itd. U Sumeru je bio kralj Lugalbanda koji se borio protiv nebeskog bika i koji je zvan pastir., isto kao Dummuzi. Njega je Inana ozdravila "kamenom koji ozdravlja i osvjetljuje".Lugh je bio kovač, on predstavlja večernji/jesenski aspekt Oriona kada ruko zamahuje po suncu kao da kuje. Slavio se u kolovozu kada je u Rimu bila Vulkanalija u čast kovača Vulkana, Lughnasadh je označavao početak žetve koja traje do Samhaina. U kršćanstvu to je sv. Ilija/Elija (njegov duh je primio sv. Elizej) koji se u pravoslavlju slavi 2. kolovoza. El/Ilu je svjetleći, on se vozi u vatrenim kočijama kao Orion, gospodar je vatre i vode (u Grčkoj 4 bika vuku Heliosovu kočiju, isti je korijen riječi kao i kod boga groma i munja  Inka Ilyapa koji se pojavljivao u svjetlećoj odjeći i slavio krajem srpnja.).. Isus ga i izjednačava sa Ivanom Krstiteljem (koji je Orion jutarnji) u Mateju, da je Ivan Ilija koji ima doći. Isus i Ivan su opet 6 mjeseci razlike, jedan se uzdiže dok drugi pada. Orion krajem travnja prelazi u dnevnu fazu i pojavljuje se na istoku kada su počinjale svečanosti u čast keltskog svjetlećeg Belenosa, i kasnije zapada. I kod Kelta je nađen križ sa aspektima sunca/oriona/mjeseca; s lijeve strane križa je napisano Belenos, na vrhu Taranis (kao gromovnik Ilija), desno Esus (s desne Ocu) i dolje Teutates/Tat tj. mjesec u utrobi zemlje. Orion je bog sa više glava u raznim fazama; Janus/Ivan je sa 2 glave kada gleda na 2 strane godine i Svantevid/Oannes je odmah poslije ljetnog solsticija kada je sunce najviše i gleda na 4 strane. Ilija je dao svoj plašt Elizeju, uz pomoć njega su oba 2 razdvojili Jordan (kao Mojsije more ili Jošua isto Jordan) i oživjeli su sinove 2 udovica.
Matej 11Od dana Ivana Krstitelja do sada trpi kraljevstvo nebesko silu, i silnici gledaju da ga ugrabe.Jer su svi proroci i zakon do Ivana proricali o tom.A on je, ako hoćete prihvatiti, Ilija, koji ima doći
Matej 17:Ali vam kažem: "Ilija je već došao. A oni ga ne spoznaše, nego učiniše s njim, što htjedoše. Tako će i Sin čovječji imati od njih trpjeti" Tada razumješe učenici, da je on mislio Ivana Krstitelja.

SV ILIJADa svevideće oko u Orionu,  svjedoče nam otkrivena piramida kod Ekvadora na kojoj je nacrtano zviježđe Oriona. Biće Crespi je očito sa Oriona, na grbu Ekvadora imamo označena "vrata čovjeka" i galaktičku rijeku koja ide tu. Na rijeci je brod sa 3 dimnjaka kao Orionove zvijezde i sunce je točno između Bika i Blizanaca. I samo ime te zemlje je po ekvatoru, ekva tor znači jednaki torus. Znači kad je sunce u Biku prelazilo na proljeće preko ekvatora koji dijeli zemlju na 2 jednaka torusa ili magnetska polja. Na zastavi El Salvadora (svjetleći spasitelj) imamo trokut i u njemu dugu i frigijsku kapu kao znak Oriona i oko (veoma slični znakovi su i na zastavama Nikaragve i Hondurasa, piramide/oko/šahovnice). Svjedoče nam i na pećinama Dogona iste piramide koje imaju šahovnicu i životinju koja predstavlja Orion, na nasca linijama su pauci predstavljalo Orion. U Rockfellerovom centru imamo sveto; pauka sa osam nogu, Boga koji crta šestarom kao "veliki arhitekt svemira" kako ga masoni zovu. i na kraju Prometeja/Oriona (on nosi sunce koje se poklapa sa srebrnim vratima) koji je u prstenu i piramidi, kao alfa i omega. U tom prstenu su se prikazivali Ashur i Ahura mazda sa 2 zmije iz gal. središta, mozda se on odnosi na portal.
ZEMLJIN TORUS


BOG SA ŠESTAROM U ROCKFELER CENTRU

PROMETEJ U PRSTENU, ROCKFELER CENTAR
ORION KAO PAUK NA NASCA LINIJAMA

PAUK, ROCKFELLER CENTAR
ORION MAGLICA CENTAR ZLATNOG REZA

ŠESTAR U ORION NEBULI, MASONI STAVLJAJU UNUTAR ŠESTARA SLOVO G KAO GOD


3 ZVIJEZDE ORIONA NA MJESTU SLOVA  KOJE JE KAO ŠESTAR
EKVADOR PIRAMIDA SA ZVIJEZDAMA ORIONA I PORUKOM "SIN TVORCA DOLAZI"
SLIČAN KAMEN IZ INDIJE SA OKOM U TROKUTU U CHURCHWARD NAATALU

DOGON SVEVIDEĆE OKO I ORIONOV PAUK
HIJEROGLIF ZA PLANINU MERU, TROKUT SA CIRCUMPOINTOM
NIKE, OKO U TROKUTU I 3,6,,9

Baseball je sport koji imitira Orion i nebulu. Igra se na travi u obliku šahovskog polja. Catcher stoji u vrhu šestara i imitira Orion sa palicom. Pitcher stoji u sredini šestara i imitira Orionovu nebulu. Opet imamo brojke tu znakovite: 9 igrača igra, 108 šavova je na lopti a palica je duga 33 inča. I šah je igra kojeg možemo povezati sa Orionom: šahovsko polje ima 32 bijela i 32 crna polja. Između 2 kule se nalaze kralj i kraljica, lovac i konjska glava (nebula u Orionu).

CERN isto upućuje na Orion, William Henry je ovdje došao do zaključka da je namjera Cerna nešto drugo nego što se govori za javnost.  Prvo treba vidjeti simboliku. CERN je dobio ime opo Cernunosu, keltskom bogu koji je predstavljao Orion. Ima jelenje rogove na glavi, Orion je u Indiji "glava jelena". U CERN u je i velika statua Shive Nataraje/Nartesware u kozmičkom plesu, taj ples se zove tandava nrtya kojim Šiva rastače postojeći svemir da bi se napravio novi. Shiva Nataraja se slavi u Indiji kao prolaženje mjeseca kroz Orion, oni imaju lunarni zodijak. Tu je Orionov pojas dignuta lijeva Šivina noga.
ŠIVA NATARAJA JE ORION

CERN LHC KAO STARGATE, 32 SIMBOLA I KRUG U SREDINI
Dolje na slikama vidimo primjere raznih zvjezdanih vrata. Prve 2 slike su spomenik Gordanu Ledereru; imamo 33 zmijolikih stepenica koje vode do zvjezdanih vrata. Slično je kubusu na Velebitu; tamo isto imamo 33 stepenice koje vode do kocke/kubusa koja počiva na 4 potpornja kao 4 kardinalne točke (kocka kad se rastvori postaje križ i to je os svijeta).


KUBUS NA VELEBITU


KAPA NA KOPLJU JE SIMBOL ORIONA


NJEGOŠEV MAUZOLEJ SA STAZOM DO KRUGA
KINESKA MJESEČEVA VRATA
POPINA SPOMENIK SA ZVJEZDANIM VRATIMA I OKOM U TROKUTU

GRMEČ SPOMENIK SA 32 OTVORA I 4 KARDINALNE TOČKE I OTVORENOM KUPOLOM PREMA ZVJEZDAMA

GRMEČ

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.